מסמכי תוכנית מתאר ארצית מס' 47/ד/1

כביש 200 – כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים

מקום התכנית:

כביש 200 הינו ציר רוחב המחבר את דרכים 431, 44 ו- כביש 40. תכנית זו כוללת את הקטע הצפוני של הכביש מהחיבור לדרך מס' 44 ועד אזור התעשייה הצפוני של לוד.

 

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת המקטע המערבי של דרך עורקית עירונית – כביש 200 וקביעת הוראות מפורטות לסלילתה.
פיתוח מערכת הולכת מים לאורך כביש 200 ושדרוגה של תחנת שאיבה רמלה.

 

עיקרי הוראות התכנית:

  • יעוד שטחים לדרכים לרבות תשתיות, למתקן הנדסי ולמגבלות בניה ופיתוח.
  • הטלת מגבלות בניה קבועות וזמניות.
  • קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום הנופי.
  • קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתוכנית.
  • הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.
  • הגדרת תנאים לביצוע עבודות/היתרי בניה/הרשאות.
  • קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
  • קביעת זכויות בניה קבועות וזמניות.

להלן הקבצים:

 

bul_6  הנחיות

הנחיות לתסקיר פרקים א-ב

 הנחיות לתסקיר פרקים ג-ה

bul_6  חוו"ד המשרד להגנת הסביבה

חוו"ד פרקים א-ב

חוו"ד פרקים ג-ה