החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 6/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 6/18
למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקט "הנתיבים המהירים"

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "הנתיבים המהירים" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול הפרויקט ועד להשלמתם הסופית של כלל השירותים בפרויקט (כולל השירותים האופציונאליים, ככל שיוזמנו), לרבות במהלך תקופת בדק של שנה ו/או לאחריה ולרבות סגירת חשבונות סופיים עם הקבלן כולל חריגים, תביעות וכיוצ"ב, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי (אשר הועסק לפחות שנה אחת ברציפות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אצל המציע) הינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטים;
2.2 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול ופיקוח של לפחות שני פרויקטי תשתיות תחבורה, בהיקף כספי של 400 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובלבד שכל שלב הביצוע בוצע תחת ניהול המציע;
2.3 המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד) לפחות 30 עובדים מקצועיים;
2.4 המציע מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות כמפורט להלן:
2.4.1 מנהל הפרויקט
2.4.1.1 מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 15 שנים לפחות;
2.4.1.2 החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, בהיקף כספי של 200 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובמשך 18 חודשים רצופים לפחות בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל.
2.4.2 מנהל ביצוע
2.4.2.1 מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות;
2.4.2.2 החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהל שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, בהיקף כספי של 100 מיליון ₪ לפחות כל אחד, ובמשך 18 חודשים רצופים לפחות בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל.
2.5 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 28.2.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מפגש מציעים יתקיים ביום 20.2.2018 בשעה 10:30 מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל.
7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

bul_2 תנאי מכרז

bul_2 הסכם התקשרות

bul_2 הבהרה מס' 1- הודעה על דחיית מועדים

 

נספח 12 למכרז: נושאים להתייחסות - מתודולוגיה לניהול פרויקט הריסת והקמת גשר חיל השריון

PDF_2 NAFL-D-HLV-HW-H00-00RD20SB-CS-EV-M28-Model

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8030-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8040-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8041-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8042-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8050-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8051-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8052-00

PDF_2 YSS-DD-000-000000BR-DD-8060-00 
איתמר בן-מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014