החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 9/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 9/18
למתן שירותי ייעוץ וליווי הליך ליישום והטמעה של מערכת ERP מסוג Priority

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי הליך ליישום והטמעה של מערכת ERP מסוג Priority של חברת Priority Software (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת שנתיים (24 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה נוספת כל אחת.
2. לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 המציע עצמו, או יועץ המועסק על ידי המציע (כשכיר או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות), עומדים במצטבר בתנאים המפורטים להלן:
2.2.1 בעל ניסיון מצטבר במתן שירותי ייעוץ (כהגדרתם להלן) של 6 שנים לפחות במהלך 15 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אשר במהלכן העניק שירותים כאמור בלפחות פרויקט Priority אחד (כהגדרתו להלן).
לעניין תנאי סף זה:
א. "שירותי ייעוץ": ניתוח דרישות החברה, בחינת פערים בין מוצרי מדף של מערכת ERP כלשהי (שאינה בהכרח מערכת Priority) ומודולי הרחבה רלוונטיים שפותחו על ידי צדדים שלישיים, ליווי החברה בהליך בחירת הפתרון המתאים, ליווי החברה בביצוע הפרויקט עד לשלב תפעול המערכת באופן שוטף אצל המזמין.
ב. "פרויקט Priority": פרויקט יישום והטמעת מערכת ERP מסוג Priority של חברת Priority Software בארגון בעל 100 משתמשים (Named) לפחות, הכוללת את כל המודולים הבאים: 1. פרויקטים; 2. חוזים וחשבונות; 3. בקרה תקציבית; 4. פיננסים; 5. רכש ומלאי.
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 5.3.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

 

PDF_2 חוברת תנאי מכרז

PDF_2 הסכם

PDF_2 מצגת מפגש מציעים

PDF_2 פרוטוקול מפגש מציעים ותשובות לשאלות הבהרה 

 
איתמר בן-מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014