החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 21/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 21/18
למתן שירותי ניהול ותפעול לניסוי נעים לירוק 3

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול ותפעול לניסוי נעים לירוק 3 (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

ניסוי נעים לירוק 3: פרויקט ניסוי לאומי, להגדלת מקדם המילוי, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ומתן תמריץ לשינוי הרגלי הנסיעה באמצעי כלכליים.

מטרת המכרז: מטרתו של המכרז הנה בחירה של עד שלושה (3) מפעילים אשר יספקו לנתיבי איילון את שירותי הניהול והתפעול של הניסוי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים הינה לתקופה של 7 שנים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת

תנאי סף:

צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

רכישת מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מנהלת החשבונות במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון- 03-6931230), בעבור סכום של 1,000 ₪, המהווה דמי השתתפות במכרז, ואשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהווה עילה להחזרת התשלום.

הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 30.10.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

מפגש המציעים יתקיים ביום 20.6.2018 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל התנאים הבאים:

4.1        תנאי סף כלליים

4.1.1               המציע הנו תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

4.1.2               המציע המציא ערבות בנקאית בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;

4.1.3               המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

4.2        תנאי סף מקצועיים

4.2.1                במהלך כל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 העניק המציע, בעצמו, שירותים ל-10,000 לקוחות קבועים לכל הפחות.

לעניין תנאי סף זה:

"לקוח קבוע" הינו - לקוח המקבל שירותים, כהגדרתם להלן, מהמציע במשך תקופה של 12 חודשים ומעלה ברציפות.

"שירותים" הינם - יחסים בין ספק ללקוח, הכוללים את כל הרכיבים להלן:

1. מתן שירות באמצעות מוקד שירות לקוחות מאויש אשר סיפק בכל שנה מענה ל- 50,000 פניות לכל הפחות;

2.  שירות בילינג בהיקף מצטבר של לפחות 10,000 חשבונות בשנה;

3. הפעלת שירות באמצעות אתר אינטרנט ו/או אפליקציה, אשר במסגרתו יכול הלקוח להזדהות באמצעות אזור אישי, לבצע פעולות מול המציע ולקבל  מידע ביחס לשירותים.

4.2.2  בנוסף לאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, במשך 24 חודשים לפחות במהלך השנים 2015, 2016, ו-2017, ביצע המציע, בעצמו או באמצעות ספק תשתית כמפורט להלן, התקנת ציוד תקשורת ברכבים הכולל רכיב תקשורת המצויד בתקשורת סלולארית ובחיבור GPS, בהיקף של לפחות 2,000 התקנות בכלי רכב בישראל ו/או בחו"ל בכל שנה

4.3  תנאי סף פיננסיים

4.3.1      למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 30 מיליון ש"ח (במילים: שלושים מיליון ש"ח) (לא כולל מע"מ) בשנים 2014, 2015 ו-2016;

4.3.2          הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשנים 2014, 2015, ו-2016, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטת בחוברת תנאי המכרז, בנוגע לאופן בחינת תזרים המזומנים של המציע.

4.3.3  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים

4.4    הוראות נוספות לעניין תנאי הסף

4.4.1  התקשרות עם ספק תשתית (להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 4.2.2)

4.4.1.1  ככל שהמציע אינו עומד בעצמו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.2.2 לעיל (ובתנאי זה בלבד), כי אז יהיה רשאי המציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות ספק התשתית העומד, בעצמו ובשלמות, בתנאי הסף האמור, ואשר יש ביכולתו לספק למציע את כל התשתית הנדרשת לשם ניטור נסועת המתנדבים, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הנ"ל.

4.4.1.2   על המציע לצרף להצעתו, כתנאי להשתתפותו במכרז, הסכם חתום עם ספק התשתית העומד בתנאי המפורט בסעיף 4.2.2 לעיל.

4.4.1.3   על ההסכם שבין המציע לבין ספק התשתית מטעמו לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת החוזה שייחתם בין המציע, אם יזכה במכרז, לבין החברה, לרבות תקופות אופציה, ובמסגרת ההסכם יתחייב ספק התשתית לבצע את העבודות הנדרשות מספק התשתית, ואשר ביחס אליהן הוא עומד בתנאי הסף, בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז.

4.4.1.4  לא תותר השתתפותו של ספק תשתית ביותר מהצעה אחת.

4.4.2  הסתמכות על חברת אם (להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיפים 4.3.1 ו-4.3.2 לעיל):

4.4.2.1 לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הפיננסיים הקבועים בסעיפים 4.3.1 ו-4.3.2 לעיל (ובתנאים אלו בלבד), המציעים יהיו רשאים להסתמך על חברת אם. במקרה כאמור, המציע יידרש לצרף להצעתו את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף האמורים כשהם חתומים על ידי חברת האם ו/או רו"ח מטעמה, וכן תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה מטעם חברת האם בנוסח המצורף כנספח 14 לחוברת תנאי המכרז.

4.4.3  למען הסר ספק מובהר, כי על המציע לעמוד, בעצמו ובשלמות, בכל יתר תנאי הסף למעט תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.2.2 לעיל ותנאי הסף הפיננסיים הקבועים בסעיפים 4.3.1 ו-4.3.2, וכי לא תותר כל עמידה ביתר תנאי הסף באמצעות כל גורם אחר.

 

bul_2  תנאי המכרז 

bul_2 מפרט שירותים 

bul_2 הסכם התקשרות

bul_2 כתב התחייבות

bul_2 מצגת כנס מציעים 

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים 

bul_2 מסמך אבטחת מידע

bul_2 הבהרה מס' 1

bul_2 הבהרה מס' 2

bul_2 אישור מקדמי 

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים שני 

bul_2נספח ז' 

bul_2מפרט שירותים מעודכן לאחר שאלות הבהרה סופי

bul_2הסכם התקשרות נעים לירוק - גרסה מעודכנת

bul_2הסכם התקשרות נעים לירוק בסימון שינויים לאחר שאלות הבהרה

bul_2מפרט שירותים מעודכן לאחר שאלות הבהרה בסימון שינויים

bul_2הודעת הבהרה מס'_ 3

bul_2חוברת תנאי מכרז מעודכנת - מסמך א' נעים לירוק

bul_2חוברת תנאי מכרז לאחר שאלות הבהרה בסימון שינויים

bul_2 הודעת הבהרה מס' 4

bul_2 הודעת הבהרה מס' 5

bul_2 הודעת הבהרה מס' 6

bul_2 הודעת הבהרה מס' 7 

bul_2 מפרט שירותים מעודכן 

bul_2 הודעת הבהרה מס' 8 

bul_2 מפרט שירותים מעודכן

bul_2 הסכם התקשרות מעודכן 

bul_2 מסמכי מכרז מעודכן 

 
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014