החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 16/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 16/18
לתכנון, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט מידע במסוף סבידור וסביבתו

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לתכנון, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט מידע במסוף סבידור וסביבתו (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות ומתן צו התחלת עבודה למציע הזוכה, ולתקופה בת 5 שנים (60 חודשים) החל ממועד המסירה של המערכת לידי נתיבי איילון. תקופת ההתקשרות כוללת תקופת אחריות ואחזקה כוללת בת שנה אחת ולתקופת אחזקה בת 4 שנים נוספות, הכל כמפורט במסמכי המכרז. נתיבי איילון תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עד 5 פעמים, לתקופה של עד שנה אחת נוספת בכל פעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי סף:

לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1            עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2            בעל ניסיון בביצוע של 3 פרויקטים לפחות אשר כללו תכנון, ייצור, התקנה, הפעלה ותחזוקה, והופעלו ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הכוללים הקמה של שלטים אלקטרוניים מתחלפים, התואמים את הנחיות משרד התחבורה לשילוט מתחלף ואשר אושרו על ידי משרד התחבורה, ובלבד שכל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו בהיקף כספי של 200,000 ₪ לפחות (נומינאלי, לא כולל מע"מ);

2.3            הינו הבעלים, או בעל רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, למשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה, של כל הזכויות בתוכנות השילוט המוצעות על ידו במסגרת הצעתו למכרז, לרבות הרשאה ונגישות מלאה ובלתי מוגבלת לקוד המקור של תוכנות השילוט הנ"ל, וכן בעל הזכויות ויכולת In-House לביצוע שינויים ועדכונים בקוד המקור שלהן.

2.4            מפעיל בעצמו מעבדה עצמאית לתחזוקת השילוט, לרבות אנשי צוות בעלי הכשרה מקצועית לטיפול במערכות השילוט.

2.5            אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.6            המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;

2.7            בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

2.8            השתתפות חובה במפגש מציעים.

צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים נוהאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 7.5.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

מפגש מציעים יתקיים ביום 23.4.18 בשעה 11:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל.

ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

 

bul_2 תנאי המכרז

bul_2 הסכם ההתקשרות 

bul_2 מסמך ג- מפרט הנדסי 

bul_2 תרשים 1 

bul_2 תרשים 2

 נספח ג'-1 מפרט הנדסי
 תכנית תשתיות תקשורת
 תכנית חשמל ותאורה כללית

bul_2 הבהרה מס' 1

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים 

bul_2 תשובות לשאלות הבהרה 

bul_2 נספחי המכרז 

bul_2 הבהרה מס' 3

 
איתמר בן מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014