החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 38/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 38/18
לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור דרום הארץ

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לניהול, פיקוח וטיוב סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור דרום הארץ (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספת, בנות עד שנה כל אחת.

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:

2.1        עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2        המציע עומד במצטבר בשני התנאים שלהלן:

2.2.1         החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהל וביצע לפחות 5 סקרי נוסעים בתחום התחבורה בהיקף של 100 נסיעות מדגם לפחות, אשר כללו 500 שאלונים לפחות בכל אחד מהסקרים, וכל שאלון כלל לפחות 10 שאלות;

2.2.2         החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע פיקוח ובקרה על סקר נוסעים אחד לפחות בתחום התחבורה, בהיקף של לפחות 300 נסיעות ולפחות 1000 שאלונים, כאשר כל שאלון כלל לפחות 10 שאלות ואיסוף המידע בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות.

2.3        מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם ארבעה אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן:

2.3.1         ראש צוות העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.1.1         בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: סטטיסטיקה ו/או מתמטיקה ו/או הנדסה ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה;

2.3.1.2         בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול של לפחות 5 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לעיל במלואם.

2.3.2   מנהל בקרת שטח וסוקרים העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.2.1         בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיקוח ובקרה על לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.2 לעיל במלואם;

2.3.2.2         בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול של צוותי סוקרים;

2.3.3         מנהל טיוב נתונים ובקרה לוגית העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.3.1         בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל בסטטיסטיקה ו/או מתמטיקה ו/או הנדסה ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה;

2.3.3.2         בעל ניסיון של שנתיים לפחות בקליטה, טיוב נתונים ויישום מערך בדיקות לוגיות על נתונים של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 במלואם לעיל במלואם.

2.3.4         מנהל גיוס והדרכות העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.4.1         בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל;

2.3.4.2         בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת צוותי סוקרים.

2.4        בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות לשנה (כולל מע"מ), בשלוש השנים האחרונות;

2.5        המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ₪, כמפורט במסמכי המכרז;

2.6        בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976;

2.7        השתתפות במפגש מציעים - חובה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 8.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.6.18 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

bul_2 מסמכי המכרז

bul_2 הסכם ההתקשרות 

PDF_2 פרוטוקול מפגש מציעים

bul_2 הודעת הבהרה מס' 1

MS_Word נספחים 

PDF_2 הודעת הבהרה מס' 2

 
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014