החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 50/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 50/18
למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ

 

מכרז מס' 50/18

למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת הטכנולוגיות בחברה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

 1.        תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2.        תנאי סף:

  רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

  2.1        בעל ניסיון של עשר שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ הנדסי בפרויקטים באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת מערכות, אווירונאוטיקה (תעופה ו/או חלל), רובוטיקה ומערכות שליטה ובקרה (שו"ב).

  2.2        בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ הנדסי במסגרת חמישה פרויקטים רחבי היקף לפחות, אשר כל אחד מהם כלל עיסוק משמעותי בתחום טכנולוגי אחד לפחות, ובלבד שבמצטבר העניק המציע שירותי ייעוץ הנדסי בחמישה תחומים טכנולוגיים שונים.

  2.3        מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם ארבעה אנשי צוות לפחות, אשר כל אחד מהם עומד בתנאים המפורטים להלן:

  2.3.1              בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון בהנדסה או תואר שני ומעלה בתחומי מדעים מדויקים ו/או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל;

  2.3.2         בעל ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ הנדסי במסגרת פרויקטים בתחום טכנולוגי אחד לפחות;

  על המציע להציג לפחות ארבעה אנשי צוות, שהינם בעלי ניסיון בלפחות ארבעה תחומים טכנולוגיים שונים (תחום מומחיות שונה לכל אחד מאנשי הצוות המוצגים בהצעה).

  2.4        עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

  2.5        אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

  2.6        בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 3.        צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 4.        את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5.        הגשת ההצעות: את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 10.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6.        מפגש המציעים יתקיים ביום 10.2018 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
 7.        עיון במסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
 8.         ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9.         החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

bul_2 הסכם למתן שירות ליעוץ טכנולוגי רב תחומי 

bul_2 מכרז למתן שירותי ליעוץ טכנולוגי רב תחומי 

bul_2 הודעה מס' 1 – דחיית מועדים, תיקון תנאי הסף ותשובות לשאלות הבהרה

 
איתמר בן-מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014