החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 54/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 54/18
למתן שירותי ניקיון במשרדי חברת נתיבי איילון בע"מ

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניקיון במשרדי החברה החדשים הממוקמים בקומות 6, 7 -10 בבניין עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשל"צ, כדלקמן:

1.       תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא לשנתיים (24 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, בנות עד שנה אחת כל אחת.

2.       תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:

2.1          בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות", בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

2.2          בעל ניסיון, מיום 1.1.2014 ועד היום, באספקת שירותי ניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים (לרבות: רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים או עירוניים) במשך 24 חודשים רצופים לפחות, כאשר בתקופת 24 החודשים האמורים העניק שירותים למשרד ממשלתי אחד או לגוף ציבורי אחד, במסגרת חוזה התקשרות אחד, במשך 12 חודשים רצופים לפחות;

2.3          בעל מחזור הכנסות ממוצע כתוצאה מביצוע שירותי ניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים בהיקף ממוצע של לפחות 400 אלף ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017;

2.4          המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;

2.5          בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.6          השתתפות במפגש מציעים - חובה.

3.       תנאים לדחיית ההצעה:

3.1          החברה תדחה הצעה בהתקיים אחד מאלה:

3.1.1     המציע או מי מבעלי השליטה בו, הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בעבירה מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז;

3.1.2     המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בשני קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. לעניין זה יראו במספר קנסות בגין אותה הפרה כקנסות שונים.

"בעל שליטה"  - כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

3.2          מובהר בזאת, כי על אף הוראת סעיף 3.1 לעיל, ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לדחות הצעה, אף אם מתקיים לגביה אחד התנאים שבסעיף 3.1 לעיל; בהחלטה כאמור רשאית וועדת המכרזים של החברה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

4.       על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

5.       את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

6.       מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7.       את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון החדשים הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשל"צ, לא יאוחר מיום 23.12.2018 עד השעה 12:00 בצהרים.

8.       מפגש מציעים יתקיים ביום 2.12.2018 בשעה 9:00 מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון בקומה 7. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.

9.       נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10.       נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11.       מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

bul_2 חוברת תנאי המכרז 

bul_2הסכם ההתקשרות 

bul_2הודעה מס' 1- הודעה בדבר דחיית מועדים וקיום מפגש מציעים נוסף

  

 
איתמר בן-מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014