החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 49/18

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 49/18
מכרז מסגרת למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה

 

מכרז מס' 49/18

מכרז מסגרת למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה, (להלן: "המכרז"), כדלקמן:תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת. 

1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף. רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1          עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2          אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.3          בעל מחזור הכנסות שנתי משירותי תכנון של 3,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

2.4          בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי תכנון הסדרי תנועה בפרויקטי דרכים ו/או במתן שירותי תכנון פיזי בפרויקטי דרכים;

2.5          בעל ניסיון במתן שירותי תכנון גיאומטריה ו/או תכנון הסדרי תנועה ב-5 פרויקטי דרכים לכל הפחות, בהם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.5.1             ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, הושלם בכל אחד מפרויקטי הדרכים שלב התכנון המפורט והתקבל אישור רשות תמרור;

2.5.2             ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, הושלם ביצועם של לפחות 2 מ-5 פרויקטי הדרכים שהוצגו;

2.5.3             היקפם הכספי של כל אחד מפרויקטי הדרכים הנו 5,000,000 ₪ לכל הפחות.

2.6          בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

2.7          השתתפות חובה במפגש מציעים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 20.12.2018 עד השעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 27.11.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם.

9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

bul_2חוברת תנאי המכרז 

bul_2הסכם לתכנון פרויקט 

bul_2נספח ב' - הסכם מסגרת

bul_2נספח ו' - משימות צוות המתכננים ואופן הצגת התוצרים לנתיבי איילון

bul_2הודעת הבהרה מס' 1- תיקון תנאי הסף ועדכון אמות המידה לניקוד איכות ההצעות

bul_2הודעת הבהרה מס' 2- תיקון אמות המידה לבחינת איכות ההצעות ומענה לשאלות הבהרה

 

 
איתמר בן-מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014