החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 16/17

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 16/17
לשכירת והפעלת "חניון ההלכה" ברמת גן

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת והפעלת "חניון ההלכה", הידוע כחלק מחלקה 924 בגוש 6207, והמצוי ברח' התע"ש ברמת גן, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את החניון למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות וההפעלה ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. החניון. השכרת החניון בהתאם להוראות מכרז זה, הינה במצב של החניון הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS", וללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.
3. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
5. אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 27.04.2017 עד השעה 12:00.
7. מפגש מציעים. מפגש מציעים יתקיים ביום 30.03.2017 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה בכניסה לחניון עצמו (רח' התע"ש, רמת גן). המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה לצורך הרשמה למפגש, לפחות 48 שעות קודם למועד מפגש המציעים, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס), וזאת באמצעות דוא"ל:alonp@ayalonhw.co.il או פקס שמספרו 03-6931234.
8. מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז.
9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

bul_2 תנאי מכרז

bul_2 הסכם התקשרות

bul_2 תשריט 

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים מס' 2

bul_2 הבהרה מס' 1

 
אבי חודין
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014