החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  מכרזים פעילים  /  מכרז מספר 20/17

מכרזים

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

מכרז מספר 20/17
למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לחברת נתיבי איילון בע"מ

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא ל- 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור;
2.3 במציע מועסקים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לכל הפחות שבעה (7) עובדים שכירים (ביחסי עובד - מעביד);
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תנאי סף לראש הצוות
2.7 מכהן כמנכ"ל המציע או כשותף במציע;
2.8 בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל (לפחות תואר ראשון) שקיבל הכרה מהגוף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך ו/או אושר על ידי המל"ג;
2.9 בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור, במהלכן הוענקו שירותים כאמור לגוף ציבורי אחד לפחות לתקופה העולה על 24 חודשים.
תנאי סף למנהל לקוח (איש צוות נוסף)
2.10 מועסק כעובד שכיר (ביחסי עובד – מעביד) אצל המציע;
2.11 בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל (לפחות תואר ראשון) שקיבל הכרה מהגוף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך ו/או אושר על ידי המל"ג;
2.12 בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור, במהלכן הוענקו שירותים כאמור לגוף ציבורי אחד לפחות לתקופה העולה על 24 חודשים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף וניקוד איכות הצעתם, כמפורט במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 25.10.17 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 1.10.17 בשעה 15:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה ברחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב. ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית,, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם). 

bul_2 תנאי מכרז

bul_2 הסכם התקשרות

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים

bul_2 הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות וקיום מפגש מציעים נוסף

bul_2 תשובות לשאלות הבהרה

bul_2 הודעה בדבר שינוי תנאי המכרז ופרסום מסמכי מכרז מעודכנים

bul_2 נוסח מעודכן של תנאי מכרז

bul_2 פרוטוקול מפגש מציעים שני ותשובות לשאלות ההבהרה

bul_2 פרוטוקל מפגש מציעים שלישי

bul_2 הודעה מס' 2 - תשובות לשאלות הבהרה

bul_2 הודעה מס' 3 - פרסום מכרז למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור

 
איתמר בן מאיר
המנהל הכללי
 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014