החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  החברה  /  הקוד האתי

החברה

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

הקוד האתי

 

כללי

חברת "נתיבי איילון בע"מ" (להלן: "החברה") מתמחה בניהול פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה היבשתית, החל משלב הייזום והתכנון המוקדם ועד לסיום הביצוע והמסירה למזמין העבודה. כמו- כן, החברה מספקת שירותים נוספים בתחום התשתיות והתחבורה. פעילותה של החברה הנה, בעיקרה, כזרוע ביצוע של משרד התחבורה, וזאת במסגרת פרויקטים, אשר מלאכת קידומם, תכנונם וביצועם מוטלת על החברה. בנוסף, פועלת החברה גם בעבור עיריית תל אביב, רשויות מקומיות, חברות תשתית ממשלתיות אחרות, תאגידים עירוניים וכן בעבור גופים ציבוריים נוספים. החברה רואה בכל אלה כלקוחותיה, כאשר הלקוח הסופי הנו הציבור, העושה שימוש בתשתיות, שהוקמו ו/או המוקמות ו/או המתוחזקות על ידי החברה, ובפרט כביש 20 –נתיבי איילון בו משמשת החברה כרשות התמרור המקומית. החברה מחויבת לעשות את המיטב על מנת לתת שירות- מקצועי וברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיה ומצפה מכל עובדיה, ובכלל זה מנותני השירותים החיצוניים המופעלים על ידה, לשאוף למצוינות בכל תחומי העבודה. החברה מחויבת להתנהגות והתנהלות עסקית הוגנת, ערכית וראויה, כאשר כל עובדיה ונותני השירותים מטעמה פועלים על פי ערכים אתיים ומוסריים אלו. הקוד האתי של החברה, מכיל מספר עקרונות וקווי התנהגות אתיים אשר עובדי החברה מחויבים להכירם ולפעול לפיהם. גם בנושאים אשר אינם מצוינים במסמך זה, הציפייה מהעובדים כי יפעלו באופן אתי, מוסרי וביושר וכי עקרונות אלו יובילו אותם בכל פעולה שתבוצע על ידם.

 

הקפדה על קיום הוראות כל דין

החברה ועובדיה מחויבים לכבד ולקיים את הוראות כל הדינים החלים על החברה ו/או על העובדים ולהימנע מכל פעולה ו/או פעילות שאינה חוקית. בנוסף, על עובדי החברה לכבד ולקיים בנאמנות את נהלי החברה.

 

אמינות, יושר וטוהר המידות

עובדי החברה מחויבים לאמינות, יושר, יושרה וטוהר מידות בכל תחומי העבודה וכן בכל הממשקים המקצועיים אשר העובד מנהל עם שאר עובדי החברה ו/או הגורמים החיצוניים, לרבות לקוחות החברה, ובכלל זה הציבור, ונותני השירותים.

    

איסור על ניגוד עניינים

עובדי החברה יפעלו ויקבלו החלטות בתום לב ומשיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, כאשר לנגד עיניהם טובת החברה וימנעו מכל מצב של ניגוד עניינים בינם (לרבות קרוב ו/או בן משפחה שלהם) לבין החברה. העובד ימסור באופן מיידי למנהלו כל מידע הנוגע לחשש לניגוד עניינים כאמור ויימנע מלהיות שותף לתהליך קבלת ההחלטות בכל עניין שבו קיימת לעובד נגיעה אישית כאמור.

 

איסור על קבלת ונתינת טובות הנאה

עובדי החברה ימנעו מלקבל כסף, שווה כסף, שירות, מתנה, או כל טובת הנאה אחרת מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה ו/או מגורמים המעוניינים להיות בקשרים עסקיים עם החברה, למעט מתנות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך, הניתנות לסיווג כיחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או כמתנה סמלית לחגים. בנוסף, עובדי החברה יימנעו מלתת כל טובת הנאה כאמור לעיל לגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה ו/או לגורמים המעוניינים להיות בקשרים עסקיים עם החברה.

 

הגינות עסקית

החברה ועובדיה מחויבים להגינות עסקית במהלך עבודתם ויפעלו באופן זה כלפי כל הגורמים הקשורים עם החברה ובכלל זה כל נותני השירותים של החברה (כגון מנהלי פרויקטים, קבלנים, מתכננים, יועצים וכו').

 

שמירה על סודיות

עובדי החברה מחויבים בשמירת המידע (לרבות מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי ואחר) הקיים בחברה בסודיות ויימנעו מלמסור כל מידע כאמור לכל צד ג' שאינו נדרש לקבל את המידע לצורך קידום מטרות החברה ו/או לעשות כל שימוש במידע שאינו לטובת החברה. השימוש במידע הקיים בחברה, לרבות מידע אשר מגיע לחברה מהגורמים השונים עמם היא קשורה, יעשה לטובת קידום פעילויות החברה ולמטרות אלו בלבד.

 

יצירת סביבה ארגונית מכבדת

החברה מאמינה ביצירת סביבה ארגונית מכבדת והוגנת לכל עובדיה. על כל העובדים לפעול ברוח זאת כלפי שאר העובדים בחברה ובכלל זה להקפיד על כיבוד ושמירה על פרטיות העובדים האחרים, יצירת אווירה נעימה, הטמעת תרבות שיח מכבדת, נימוס, סובלנות, אמון וכבוד הדדי.

 

לבוש והופעה הולמת

העובדים יקפידו על הופעה הולמת אשר מכבדת את סביבת העבודה.

 

שמירה על כבוד האדם ומניעת הטרדה מינית

עובדי החברה יישמרו על כבוד האדם ויימנעו מכל אפליה ו/או הטרדה מכל סוג שהוא, ובכלל זה יימנעו מהערות מזלזלות ו/או פוגעניות על בסיס מאפיינים גזעניים, אתניים או מיניים. מבלי לגרוע מהאמור, עובדי החברה יימנעו מביצוע כל הטרדה מינית כלפי עובדי החברה האחרים וכן כלפי מי מהגורמים החיצוניים אשר עמם הם באים במגע. החברה רואה כל הטרדה מינית בחומרה רבה ותפעל במלוא החומרה בכל חשד לביצוע הטרדה מינית. החברה מצפה מכל עובד בחברה לצור סביבה ארגונית מכבדת ולדווח על כל מקרה של פגיעה בכבוד האדם ו/או הטרדה מינית שבוצעה, גם אם הוא אינו מעורב בו באופן אישי.

 

שמירה על הסביבה

כחברה שתחום עיסוקה העיקרי הנו בפיתוח תשתיות תחבורה, רואה החברה חשיבות רבה בשמירה על הסביבה. בפרויקטים המתוכננים ו/או המבוצעים על ידה, יפעלו החברה ועובדיה מתוך אחריות סביבתית ועל מנת לשמור ולהגן על הסביבה, ככל הניתן.

 

בטיחות

כדי להבטיח סביבת עבודה בריאה ובטוחה, עובדי החברה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה. בנוסף, החברה תנחה את נותני השירותים בפרויקטים השונים ובתחומים השונים שבאחריות החברה, לפעול לפי נהלי בטיחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולעשות את המיטב לצורך יצירת סביבת עבודה בטוחה.

 

הגנה על נכסי החברה

עובדי החברה ישמרו על נכסי החברה והשימוש בהם. לרבות נכסים פיזיים כגון: משרדי החברה, רכבי החברה, טלפונים, מערכות מחשוב ותקשורת, ציוד משרדי וכיוצ"ב, תוך שימוש בצורה הולמת וחסכונית. וכן נכסים לא מוחשיים כגון: מידע או קניין רוחני.

 

טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי

במידה והתבצעו פעולות, אשר לדעת העובד מפרות ו/או פוגעות או עתידות לפגוע ו/או להפר את הקוד האתי של החברה, על העובד לפנות לממונה עליו או לממונה על הקוד האתי בחברה.

  

תוקף

הקוד האתי אושר בדירקטוריון החברה בתאריך 13.4.14
 

 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014