יללכ ומייתסהש םיטקייורפ םיננכותמ םיטקייורפ עוציבב םיטקייורפ םיטקייורפ תפמ
חרזמ ןולייא
 
שדק עצבמ 'חרו חקור ןופלחמ - ןולייא יביתנ עטק לש הימדה
טקיורפה ידעי
ןילופורטמל השדח הסינכ תריצי
תואובמה רוביחו חרזמהמ
ריצל ולש םייחרזמ-ןופצה
שדח בחור ריצ תריצי .ןולייאה
ןיבל ןילופורטמה בל ןיב רבחמה
.6 'סמ שיבכל םשמו שמח שיבכ


טקיורפה רואית
ףלחממ הריהמ תירברפ ךרד תלילס
לחנ יאוותל ליבקמב החרזמ חקור
שגפמהו הווקתה ףלחמ דע ,ןוקריה
.5 'סמ שיבכ םע

:יחכונ סוטטס
תילכלכ תויאדכ תקידב ךילה
ןאכ ץחל הפמה תלדגהל