יללכ ומייתסהש םיטקייורפ םיננכותמ םיטקייורפ עוציבב םיטקייורפ םיטקייורפ תפמ
(א"ת) ןלפק 'חר תבחרה
:טקייורפה ידעי
תמלוה תיתעונת תיתשת תריצי
לש הביל בלל יזכרמ הסינכ ריצל
הווהמ ןלפק 'חר .ביבא-לת ריעה
תויושר הצוח בחור ריצמ קלח
זכרמ ןיב רבחמה (ברעמ - חרזמ)
ןולייא יביתנ ריצ ןיבל ביבא לת
4 'סמ שיבכ ןכו (םולשה ףלחמ)
.הדש ףולא ףלחמב
דדומתהל דעונ טקייורפה ףסונב
תובקעב םייופצה העונתה יסמוע םע
האצותכ רוזאה לש ץאומה חותיפה
.הירקה םורד טקייורפ תומדקתהמ

:טקייורפה רואת
ןיגב 'דש תמוצמ) בוחרה גורדש
אובי (לוריבג ןבא 'חר תמוצ דעו
ריצל ותכיפה ידי לע יוטיב ידיל
תבחרה .יביתנ ברו ילולסמ וד
תריצי רשפאת םורד ןווכל בוחרה
םיביתנ 4 דע 3 ןב העיסנ לולסמ
טקייורפהמ יזכרמ קלח .ןווכ לכל
םייעקרק תת םירבעמ תריצי אוה
העיסנ ורשפאי רשא בכר ילכל
הירקה םורד םחתמ לאו -מ הפיצר
.בוחרל םורדמ חתפתמה
יפואה רומישל ןתינ דחוימ שגד
לש יתביבסה חותיפהו ידוחיה
הלא םיצמאמ .רוזאה
:םיללוכ
המורד םירלפמטה םינבמה תקתעה *
(י"ממ ידי לע עצוב)
ךרואל בחרנ ןוניגו יפונ חותיפ *
ריצה
ךרוא לכל םיינפוא יליבש חותיפ *
בוחרה

2005 רבוטקוא :טקייורפה עוציב
.1.01.08 דעו
ןאכ ץחל הפמה תלדגהל