יללכ ומייתסהש םיטקייורפ םיננכותמ םיטקייורפ עוציבב םיטקייורפ םיטקייורפ תפמ
תויולג.ק - םיריפש ריהמה ביתנה
 
לתל הסינכב ריהמה ביתנה טקייורפ
ןויסינ אוה 1 'סמ שיבכב ביבא
ול םש רשא ץראב וגוסמ ןושאר
תמירז ןפוא תא לעילו להנל הרטמל
םיעצמא לש לס ידי לע העונתה
.םיילכלכו םייתרובחת

טקייורפה יביכרמ

עטקב :ביתנ תפסות •
ןולייא יביתנל ג"בתנ ןיבש שודגה
("ריהמ ביתנ") ףסונ ביתנ ללסיי
בכרלו תירוביצ הרובחתל דעוימה
העיסנה תוכז תרומת הרגא םלשיש
.הז ביתנב
בלב :"עסו-הנח"ה ןקתמ •
םקומי רשא "עסו-הנח" ןקתמ םזימה
חרזממו "םיריפש" ףלחמל דומצב
.ול
ידועי םיסובוטוא תורש •
לכ) תופיכתב "עסו הנח"המ לעפוי
הסרובהו "הירקה" רוזאל תוקד 5
.םיהובג תוכיאבו (ג"רב
העיסנהו "עסו-הנח"ב הינחה
אלל םה םיידועיה םיסובוטואב
.םולשת
,םניח ,רוכזכ ,ןתניש תורשה
ילעב לש םימולשתה תועצמאב ןמומי
תרומת םלשל ורחביש יטרפ בכר
הבוג .ריהמה-ביתנ"ב שומיש
ךכ הנתשי ריהמה ביתנב . םולשתה
העונתה לש תישפוח המירז רמשיתש
.תע לכב ביתנב

םזי תועצמאב להונמ טקייורפ
BOT-ה תטישב יטרפ

ןאכ ץחל הפמה תלדגהל