תיאום הנדסי – מידע לתכנון/אישור לביצוע

גורם המעוניין לבצע עבודות:
א. בתחום או בסמוך לזכות הדרך של כביש האיילון.
ב. בתחום כבישים אחרים בהם חב' נתיבי איילון הינה רשות התמרור.
ג. בקרבת פרויקט תחבורתי בתכנון וביצוע של חברת נתיבי איילון.
ד. פרויקטים באחזקת חב' נתיבי איילון.

כאשר הפניה היא עבור בקשה מטעם חברות תשתית, תאגידי מים וביוב, חברות חלוקת גז, רשויות מקומיות, חברות תקשורת וכד' יש להגיש את הבקשה דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות.
חברת נתיבי איילון מקבלת פניות דרך המערכת לתיאום תשתיות לאומית: https://is-il.creatio.com/
להדרכה אודות הגשת תכניות במערכת, מדריך כתוב, שאלות ותשובות:
https://wiki.is-il.org.il/%D7%93%D7%A3-D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA

עליו להגיש בקשה הכוללת את הפרטים הבאים:
1. מכתב נלווה הכולל תיאור העבודה ותכולתה החתום על ידי יזם הבקשה.
2. הבקשה תכלול גם את הפרטים הבאים:
- שם הפונה + שם החברה
- מייל הפונה
- מס' טל' של הפונה
- שם יזם הפרויקט
- שם הפרויקט
3. תכנית "מפתח" לצורך התמצאות.
4. תכנית על רקע מדידה או פוטוגרמטריה עם סימון הפרויקט.
5. תכנית על רקע גושים וחלקות.
6. תכניות מפורטות על רקע מדידה (עדיף בק"מ 1:250) הכוללות סימון זכות הדרך של כביש האיילון או כביש אחר שנמצא בתחום רשות תמרור של החברה.
7. חתכים לרוחב ולאורך הפרויקט ביחס לכביש האיילון או לכביש אחר שבתחום רשות התמרור של החברה.
8. לו"ז רצוי לביצוע העבודה.
9. לצורך הגשת הפנייה יש להתייחס גם לכלל הדרישות הרשומות ב"רישוי זמין" בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/topics/available_licensing/govil-landing-page
10. במידת הצורך בקבצים נוספים ו/או תשתיות בעותק קשיח, תועבר בקשה דרך האגף .

לשאלות ופרטים נוספים:
זיו צ'אושו 03-6931269 zivc@ayalonhw.co.il
נתנאל פופר 03-5148370 netanelp@ayalonhw.co.il