תיאום הנדסי – מידע לתכנון/אישור לביצוע

גורם המעוניין לבצע עבודות:

א. בתחום או בסמוך לזכות הדרך של כביש איילון.

ב. בתחום כבישים אחרים בהם חב' נתיבי איילון הינה רשות התמרור.

ג. בקרבת פרויקט תחבורתי בתכנון וביצוע של חברת נתיבי איילון.

ד. פרויקטים באחזקת חב' נתיבי איילון.

 

עליו להגיש בקשה הכוללת את הפרטים הבאים:

 1. מכתב נלווה הכולל תיאור העבודה ותכולתה, החתום על ידי יזם הבקשה.
 2. הבקשה תכלול גם את הפרטים הבאים:

  -  שם הפונה + שם החברה

  -  ח.פ. הפונה

  -  מייל הפונה

  -  מס' טל' של הפונה

  -  שם יזם הפרויקט

  -  ח.פ. יזם הפרויקט

  -  שם הפרויקט

 1. תכנית "מפתח" לצורך התמצאות.
 2. תכנית על רקע מדידה או פוטוגרמטריה עם סימון הפרויקט.
 3. תכנית על רקע גושים וחלקות.
 4. תכניות מפורטות על רקע מדידה (עדיף בק"מ 1:250) הכוללות סימון זכות הדרך של כביש האיילון או כביש אחר שנמצא בתחום רשות תמרור של החברה.
 5. חתכים לרוחב ולאורך הפרויקט ביחס לכביש האיילון או לכביש אחר שבתחום רשות התמרור של החברה.
 6. לו"ז רצוי לביצוע העבודה.
 7. התכניות והמכתב הנלווה יועברו בעותק קשיח.
 8. לצורך הגשת הפנייה יש להתייחס  גם לכלל הדרישות הרשומות ב"רישוי זמין".
 9. אם יהיה צורך בקבלת קבצים , יועבר בקשה בהמשך .

 

לצורך הגשת בקשה לתיאום עבודות בסמוך או בתחום רשות תמרור של חב' נתיבי איילון,
יש להעביר את המסמכים למייל TEUM@AYALONHW.CO.il

בנוסף, עותק קשיח יש להעביר לאגף תשתיות
ותיאום רשויות בכתובת: שד' נים 2, מגדל עזריאלי, קומה 7, ראשון לציון.

כאשר הפניה היא עבור בקשה מטעם חברות תשתית, תאגידי מים וביוב, חברות חלוקת גז, רשויות מקומיות,
וחברות תקשורת יש להגיש את הבקשה דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות בכתובת: https://is-il.creatio.com/

לשאלות ובירור פרטים:

זיו צ'אושו מס' 03-6931269

נתנאל פופר מס' 03-5148370