Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[364] ממונה ביקורת פנים

ראשון לציון
משרה מלאה
אדמיניסטרציה,תפקידי מטה

על התפקיד

 • זרוע של המבקר הפנימי של החברה תוך אחריות לפיקוח ובקרה על תקינות וחוקיות פעילות החברה, ובכלל זה, בחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות, ניהול תקין, טוהר מידות, חיסכון ויעילות.
 • ביצוע ביקורת פנימית בכלל תחומי פעילות החברה לרבות, גיבוש תוכנית ביקורת, ביצוע הביקורת, עריכת דוח ביקורת.
 • זיהוי וניתוח סיכונים וחשיפות בתהליכי העבודה.
 • בדיקת תקינות פעולות החברה ופעולות נושאי המשרה בה מבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות רשות החברות הממשלתיות;
 • בחינת התאמת הבקרות הפנימיות לצרכי החברה ובחינת יעילותן;
 • בחינת מערכות המידע הממוחשבות וכן סיכוני אבטחת מידע;
 • מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי.
 • בדיקת ביצוע תיקון הליקויים העולים מדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות המבקר הפנימי של החברה.

דרישות סף

 • בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שניתן לו אישור שקילות מאת הגוף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, באחד התחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, ביקורת פנימית וציבורית, כלכלה. לחלופין - הוסמך לשמש עורך דין ו/או רואה חשבון בישראל.
 • בעל לפחות שלוש שנות ניסיון בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת ב-6 שנים האחרונות.
 • שליטה מלאה ביישומי OFFICE (Excel; Word; Power Point).

דרישות המהוות יתרון

 • ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת במשרד רו"ח, במהלך שש השנים האחרונות.
 • ניסיון של שנתיים בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת בתחום התשתיות ו/או גוף מהמגזר הציבורי ו/או חברה ממשלתית.
 • רו"ח.
 • תואר שני במשפטים /כלכלה /מנהל עסקים /ביקורת פנימית/מדיניות ציבורית.
 • תכונות אישיות: כושר הבעה גבוה, יכולת כתיבה וניסוח ברמה גבוהה, עמידה בלו"ז ותנאי לחץ, יחסי אנוש מעולים, יסודיות, ראיה תהליכית, יכולת ניתוח והסקת מסקנות, יכולת עבודה עצמית ואסרטיביות.

מיקום משרה

 • ראשון לציון
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. -החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות. לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון