Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

תיאום הנדסי - מידע לתכנון/ אישור לביצוע

גורם המעוניין לבצע עבודות:

א. בתחום או בסמוך לזכות הדרך של כביש האיילון.

ב. בתחום כבישים אחרים בהם חברת נתיבי איילון הינה רשות התמרור.

ג. בקרבת פרויקט תחבורתי בתכנון וביצוע של חברת נתיבי איילון.

ד. פרויקטים באחזקת חברת נתיבי איילון.

כאשר הפניה היא עבור בקשה מטעם חברות תשתית, תאגידי מים וביוב, חברות חלוקת גז, רשויות מקומיות, חברות תקשורת וכד' יש להגיש את הבקשה דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות. לכניסה למערכת אנא לחץ כאן

להדרכה אודות הגשת תכניות במערכת, מדריך כתוב, שאלות ותשובות אנא לחץ כאן.

נדרש להגיש בקשה הכוללת את הפרטים הבאים:
1. מכתב נלווה הכולל תיאור העבודה ותכולתה החתום על ידי יזם הבקשה.
2. הבקשה תכלול גם את הפרטים הבאים:

3. תכנית "מפתח" לצורך התמצאות.
4. תכנית על רקע מדידה או פוטוגרמטריה עם סימון הפרויקט.
5. תכנית על רקע גושים וחלקות.
6. תכניות מפורטות על רקע מדידה (עדיף בק"מ 1:250) הכוללות סימון זכות הדרך של כביש האיילון או כביש אחר שנמצא  בתחום רשות תמרור של החברה.
7. חתכים לרוחב ולאורך הפרויקט ביחס לכביש האיילון או לכביש אחר שבתחום רשות התמרור של החברה.
8. לו"ז רצוי לביצוע העבודה.
9. לצורך הגשת הפנייה יש להתייחס גם לכלל הדרישות הרשומות ב"רישוי זמין
10. במידת הצורך בקבצים נוספים ו/או תשתיות בעותק קשיח, תועבר בקשה דרך האגף.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ל:
זיו צ'אושו 03-6931269 zivc@ayalonhw.co.il
נתנאל פופר 03-5148370 netanelp@ayalonhw.co.il