Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 02.01.2024
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.12.2024
12:00
סטטוס
פתוח

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה  נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") עורכת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים להצטרפות למאגרי היועצים והמתכננים של החברה, בהתאם להתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לחברה, כמפורט בסעיף 3 להלן.

1. אופן הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה מפורט באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ayalonhw.co.il תחת לשונית מכרזים והתקשרויות מאגר מתכננים ויועצים (להלן: "אתר האינטרנט"). הצעה שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא כמפורט באתר האינטרנט, לא תטופל.

2.  בכוונת החברה לעדכן באופן הדרגתי, ומעת לעת, את ההתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לה, ולפתוח מעת לעת את אתר האינטרנט להגשת הצעות להתמחויות ותתי התמחויות אלה.

3. מובהר, כי יועצים/מתכננים הרשומים כיום במאגרי החברה בהתמחויות/תתי התמחויות המפורטים להלן, אינם נדרשים להגיש את מועמדותם בשנית במסגרת הליך זה.

4. תחומי ההתמחות ותתי ההתמחות אשר ביחס אליהם מבקשת החברה לקבל הצעות במועד זה הנם:

4.1  ניהול מו"מ לפינוי קרקע מופקעת – מגזר חקלאי

4.2  ניהול מו"מ לפינוי קרקע מופקעת – מגזר עירוני

4.3 תכנון קווי תקשורת

4.4  אדריכלות ותכנון תב"ע

4.5 יועץ נגישות מורשה נגישות מתו"ס

4.6 יעוץ וליווי סטטוטורי

4.7 עריכת תסקירי השפעה על הסביבה/ חוות דעת סביבתית דרג 1 ודרג 2

4.8  תכנון עירוני אסטרטגי

4.9 חוקרים בתחום התחבורה ו/או התכנון העירוני

4.10 הבטחת איכות בפרויקט סלילה תשתיות ופתוח דרג 1 ודרג 2

4.11 יועץ בטיחות בתנועה הסדרי תנועה זמניים דרג 1 ודרג 2

4.12 אגרונום

4.13  דוחות/תסקירי בטיחות בכבישים עירוניים/בין עירוניים

4.14  סקירת גשרים ומבני דרך – דרג 2

4.15 יעוץ סטטיסטי – דרג 1 ודרג 2

4.16 יועץ בטיחות באש – דרג 1 ודרג 2

4.17 ניתוח שכר טרחה מתכננים – דרג 1 דרג 2 ו- דרג 3

4.18 יועץ עסקי כללי -דרג 1,דרג 2 ודרג 3

4.19 מנהל מודל מערכת BIM -סביבת BIM 

4.20 יועץ תיאום חשמל 

4.21 יועץ רישוי עסקים

5.  תנאי הסף בכל התמחות/תת התמחות מפורטים באתר האינטרנט.

6. מועמד רשאי להגיש את הצעתו ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.

7.מובהר, כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ ו/או למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר החברה.

8. את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות והמסמכים הנדרשים מן הפונים, ניתן למצוא באתר האינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור באתר האינטרנט, יגבר האמור באתר האינטרנט.

9.בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל  Maagarim@ayalonhw.co.il

10. את ההצעות להתמחויות/תתי התמחויות שלעיל יש להגיש באמצעות מערכת היועצים והמתכננים, לכניסה למערכת לחצו כאן