לדף רשימת הודעות
לפרטים הפרוייקט
שגפמב תיסלפמ הדרפה
תובוחרב 139 'סמ תבכר-שיבכ
ןופצ ןוויכל (ןולייא) 20 'סמ שיבכ תריגס
לש םיצעויהו םיננכתמה רגאמל תופרטצה
.הרבחה
מ"עב ןולייא יביתנ תרבחל תורומש תויוכזה לכ
      
םירתא תיינב
ןאכ ץחל הפמה תלדגהל