Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בשנים האחרונות אנחנו עדים לגידול מתמיד של כ 17% במספר כלי הרכב הפרטיים שעולים על הכביש מדי שנה (בין השנים 2016-2013). ולפי הערכות במידה ולא נעשה כלום בשנת 2030 כל אחד מאיתנו צפוי לעמוד בפקק שעה נוספת לזמן שהוא עומד היום.
איכות החיים שלנו נפגעת, הזמן שלנו מתבזבז, זיהום האוויר גדל וחשוב שלא נבזבז את כל השטחים הירוקים בק"מ של כבישים.
צמצום השימוש ברכב פרטי הוא הכרחי, על מנת להפחית את גודש התנועה בכבישי הארץ.
החטיבות השונות בחברה מקדמות חלופות תחבורה ירוקות ובנות קיימה מתוך מטרה לשנות את הרגלי הנסיעה של כולנו,
יותר אנשים פחות מכוניות. ולקדם פתרונות לשיפור התחבורה הציבורית, לאתר טכנולוגיות שיאפשרו שימוש פשוט לנסיעה שיתופית ברכב פרטי (carpool) ולהטמיע פתרונות תחבורה מתקדמים וחדשניים מתוך חשיבה הוליסטית.

  במקביל משקיעה נתיבי איילון מאמצים מיוחדים בפיתוח מרחב ציבורי מזמין ובתכנון נופי היוצר סביבה נעימה, נוחה ובטוחה לשימוש.
  תוצרי המאמצים הללו הם מדרכות רחבות, שבילי אופניים נפרדים, ריהוט רחוב, עצים לצל, ותשומת לב לבטיחותם של כל המשתמשים בדרך.
  מתוך הבנת התפקיד החשוב של הסביבה הירוקה ביצירת צל, במיתון הטמפרטורות ובהפחתת זיהום האוויר, ניתן דגש
  על הכשרת פארקים, על שמירת מאזן העצים הקיים – תוך הגנה על עצים קיימים, נטיעת עצים חדשים (בוגרים וצעירים),
  ודאגה לבריאותם של העצים
  דוח אחריות תאגידית 2022 2023.

  דוח אחריות תאגידית 2021-2022

  לצפייה בדוח אחריות תאגידית 2020

  לצפייה בדו"ח אחריות תאגידית לשנת 2019

  לצפייה בדו"ח פיתוח בר קיימא לשנים 2017-2019

  הסדר פשרה בת"צ 62122-11-19 רפי צ'סטר נ' חברת נתיבי איילון בע"מ