Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
מדריך להגשת מכרז מקוון במערכת דקל רשימת הזוכים במכרזים

סוגים שיוצגו

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק - MER כספק יחיד

תאריך אחרון להגשת מועמדות

05.05.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

ספק יחיד

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה חברת נתיבי איילון בע"מ בתחום יעוץ רישוי עסקים

תאריך אחרון להגשת מועמדות

01.05.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 3/24 למתן שירותי תרגום ועריכה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

21.05.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

3/24

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

תאריך אחרון להגשת מועמדות

02.05.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

41/24

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/24 למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון בתכנית מרכז תחבורתי משולב משה דיין

תאריך אחרון להגשת מועמדות

09.05.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

31/24

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 12/24 לביצוע עבודות גידור ושערים עבור חברת נתיבי איילון

תאריך אחרון להגשת מועמדות

16.04.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

12/24

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

31.12.2024
12:00

סטטוס

פתוח