Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
מדריך להגשת מכרז מקוון במערכת דקל רשימת הזוכים במכרזים

סוגים שיוצגו

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 56/23 לקבלת זיכיון להצבה, ניהול והפעלה של עגלת קפה לממכר מזון ומשקאות במסוף תחבורה ציבורית חריש

תאריך אחרון להגשת מועמדות

30.11.2023
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

56/23

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק תים תוכנה בע"מ כספק יחיד

תאריך אחרון להגשת מועמדות

13.12.2023
17:00

סטטוס

פתוח

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון

תאריך אחרון להגשת מועמדות

14.12.2023
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

66/23

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 65/23 לאספקת מערכת לבקרת רמזורים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

20.12.2023
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

65/23

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 35/23 למתן שירותי אבטחה פיזית למשרדים, חניונים, מסופי תחבורה ואתרים נוספים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

28.12.2023
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

מכרז 35/23

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

31.12.2023
12:00

סטטוס

פתוח

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 58/23 למתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי בתחום הנזיקין עבור חברת נתיבי איילון

תאריך אחרון להגשת מועמדות

08.01.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

58/23