Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מדריך לתיאום פרויקטים של גורמי חוץ מול חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון היא חברה ממשלתית מטעם משרד התחבורה, הממונה על תכנון, ביצוע ואחזקת פרויקטים רבים ברחבי הארץ, לטובת משתמשי הדרך ושמירה על ביטחונם.

בחלק ניכר מהפרויקטים, חב' נת"א הינה רשות התמרור (לדוגמה כביש 20 מדרום- מבוא איילון עד צפון- כביש 57).

במסגרת תיאום הנדסי עבור גורמי חוץ, החברה מבצעת בקרת תכנון, תיאום, ליווי ופיקוח בדיסציפלינות שונות על מנת לוודא שלא ייגרם פגיעה בתשתיות או במשתמשי הדרך.

הטיפול בבקשות כרוך בהשקעת תשומות ונשיאה בעלויות מצד הפונה.

לוחות הזמנים למענה לפניות הנו כפי שקבוע בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג -2023.

אנשי קשר באגף תשתיות ותיאום רשויות עבור פניות של גורמי חוץ

הרמינה דוד: ראש אגף תשתיות ותיאום רשויות

מייל: hermina@ayalonhw.co.il

טלפון: 03-6931233

 

נתנאל פופר: מנהל אחראי אגף תשתיות

מייל: netanelp@ayalonhw.co.il

טלפון: 03-5148370

 

זיו צ'אושו: מנהל אחראי אגף תשתיות

מייל: zivc@ayalonhw.co.il

טלפון: 03-6931269

img

תנאי סף להגשת תכניות עבור כל שלבי התכנון (מידע לתכנון, תיאום תכנון, תיאום לביצוע)

להלן מידע עבור גורם המעוניין לבצע עבודות הגובלות:

 1. בתחום או בסמוך לזכות הדרך של כביש איילון (20).
 2. בתחום או בסמוך לזכות הדרך שבתחום רשות התמרור של חברת נתיבי איילון.
 3. בקרבת פרויקט תחבורתי בתכנון ו/או בביצוע של חברת נתיבי איילון.
 4. בקרבת פרויקט באחזקת חברת נתיבי איילון.

כל פניה יש לבצע דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות. למעט, גופים פרטיים והובלת מטענים.

לפניות מסוגים אלו ניתן לשלוח מייל לתיבת הדוא"ל:  Teum@ayalonhw.co.il.

להדרכה אודות הגשת תכניות במערכת תיאום תשתיות לאומית, מדריכים כתובים לתהליכי המערכת ושאלות ותשובות אנא לחץ כאן.

מסמכים שיש לכלול בכל פניה כתנאי סף

בקשה עבור מידע לתכנון:

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה.

 2. פרטי היזם, אמצעי התקשרות ולו"ז לביצוע העבודה.

 3. פוליגון על רקע תצ"א ועל רקע גושים וחלקות ו/או פוליגון על רקע מדידה (עדיף בקנ"מ של 1:250) עם סימון זכות הדרך של הכביש איילון ו/או כביש אחר שנימצא בתחום רשות תמרור של חב' נתיבי איילון (בקובץ DWG  / PDF / EXAL).

 4. ככל שקיים, יש לצרף חתכים לרוחב ולאורך הפרויקט ביחס לכביש שבתחום רשות התמרור של החברה.

בקשה עבור תיאום תכנון:

 

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה.

 2. פרטי היזם, אמצעי התקשרות ולו"ז לביצוע העבודה.

 3. הגשת תכניות על רקע מדידה (עדיף בקנ"מ של 1:250) עם סימון זכות הדרך של הכביש איילון או כביש אחר שנימצא בתחום רשות תמרור של חב' נתיבי איילון וסימון כל הנתונים שנמסרו בשלב של קבלת מידע לתכנון  (בקובץ DWG  / PDF / EXAL).

 4. התכניות יכללו את כל ההנחיות, הסיכומים ו/או אישורים עקרוניים שנדרשו במהלך התהליך של תאום התכנון (יש לצרף גם את כל האישורים העקרוניים או סיכומי דיון רלוונטיים).

 5. חתכים לרוחב ולאורך הפרויקט ביחס לכביש שבתחום רשות התמרור של החברה.

 6. תכניות של הסדרי תנועה לביצוע (במקרה הצורך).

 7. חוות דעת של יועץ קרקע, קונסטרוקטור, הידרולוג או כל יועץ  אחר אשר נדרש  במהלך התהליך של תאום התכנון.

 8. תשלום עבור תהליך של תיאום, ליווי, בקרה ופיקוח של הפרויקט עד לשלב זה.

 9. ככל שנדרש לבצע תיאום תנועתי, יש להעביר את תכניות התנועה למייל:  teum-tnua@ayalonhw.co.il

בקשה עבור אישור תיאום לביצוע:

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה.

 2. פרטי היזם, אמצעי התקשרות ולו"ז מעודכן לביצוע העבודה.

 3. הגשת תכניות על רקע מדידה (עדיף בקנ"מ של 1:250) עם סימון זכות הדרך של הכביש איילון או כביש אחר שנימצא בתחום רשות תמרור של חב'  נתיבי איילון וסימון כל הנתונים שנמסרו בשלב של קבלת מידע לתכנון.

 4. התכניות יכללו כל התוספות שנדרשו במהלך של תאום התכנון (אם נדרשו) ופירטי ביצוע .

 5. הצגת כל האישורים (במידה והתבקשו) במהלך של תיאום התכנון.

 6. הסכמים/כתבי שיפוי חתומים אם התבקשו בתהליך של אישור תאום לביצוע.

 7. אישור תשלום עבור תיאום, ליווי, בקרה ופיקוח.

 8. לעניין הסדרי תנועה ראו פירוט כאן.

 9. בסיום תהליך אישור התיאום ההנדסי לביצוע, יש להגיש בקשה להיתר במערכת ה- WRIKE לצורך תיאום כניסה לכביש האילון, בקישור: הגשת בקשה להיתר

 10. תוך 30 ימים מיום סיום ביצוע העבודה, היזם מחויב להעביר לנתיבי איילון תכניות MADE AS של הפרויקט (בקובץ DWG או PDF או EXAL) לכתובת הבאה:Teum@ayalonhw.co.il

בקשה עבור אישור ביצוע קידוחים (קידוחי קרקע, ביסוס או מבנה):

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה.

 2. פרטי היזם, אמצעי התקשרות ולו"ז מעודכן לביצוע העבודה.

 3. הגשת תכניות של הקידוחים על רקע מדידה (עדיף בקנ"מ של 1:250) עם סימון זכות הדרך של הכביש איילון או כביש אחר שנימצא בתחום רשות תמרור של חב' נתיבי איילון וכן סימון כל התשתיות  התת"ק הקיימים  באזור הקידוחים, בקובץ DWG.

 4. מקרא של סוגים הקידוחים ורשימת הקידוחים עם הפרטים שלהם (כל קידוח יהיה ממוספר).

 5. לעניין הסדרי תנועה ראו פירוט כאן

 6. אישור תשלום עבור תיאום, ליווי, בקרה ופיקוח. בסיום העבודה, היזם מחויב להעביר לנתיבי איילון MADE AS עם תוצאות של הקידוחים תוך 15 יום לכתובת הבאה:

  Teum@ayalonhw.co.il

בקשה עבור איתור תשתיות תת"ק:

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה.

 2. פרטי היזם, אמצעי התקשרות ולו"ז מעודכן לביצוע העבודה.

 3. הגשת תכניות על רקע מדידה (עדיף בקנ"מ של 1:250) עם סימון זכות הדרך של הכביש איילון או כביש אחר שנימצא בתחום רשות תמרור של חב' נתיבי איילון, וכן סימון כל התשתיות התת"ק הקיימים באזור שעבורם נדרשת פעולת האיתור (בקובץ DWG או PDF או EXAL).

 4. לעניין הסדרי תנועה ראו פירוט כאן

 5. אישור תשלום עבור תיאום, ליווי, בקרה ופיקוח.

 6. בסיום העבודה, היזם מחויב להעביר לנתיבי איילון MADE AS עם תוצאות האיתור תוך 30 יום לכתובת הבאה: Teum@ayalonhw.co.il

הגשת בקשה להובלת מטען חורג תתבצע לפחות 14 יום לפני מועד ההובלה

 יש לכלול בבקשה את הפרטים הבאים:

 1. מכתב נלווה הכולל את תיאור העבודה ותכולתה, פירטי היזם, מסלול ההובלה מנקודת המוצא ליעד, לו"ז כולל שעות מעודכן.

 2. נתוני המטענים של משאית העגלה והמטען: אורך (מ'), רוחב (מ') , גובה (מ'), משקל (טון).

 3. אישורים של רשויות / גופים מרכזיים בתוואי ההובלה.

 4. אישור עקרוני בכתב ממשטרת התנועה הארצי (מתנ"א).

 5. הובלת המטען בהתאם לאישור אגף מהנדס תנועה ראשי נת"א.

 6. ביצוע ההובלה בכפוף לסיכום סיור אשר ייערך ע"י מפקח גורמי חוץ מטעם נת"א (במקרה הצורך).

 7. סקירת התוואי של הובלת המטען תיערך ע"י נציג מגישי הבקשה ותכלול:

 8. סקירת התוואי להובלת המטען תיערך ע"י נציג מטעמכם לתוואי הנסיעה כולל:

  • פירוט כל גשר ומבנה בתוואי הנסיעה

  • התנהלות המטען על הגשרים ומתחתם למעבר בטוח

  • הנחיות נסיעה/מרחקים בין מטענים והכוונה

  • אישורי קוסטרוקטור עבור כל מבנה שהמטען עובר עליו

 9. בסיום תהליך האישור ההנדסי (סעיפים 1-7), תוגש בקשה להיתר במערכת ה- WRIKE לצורך תיאום כניסה לכביש האילון בקישור: הגשת בקשה להיתר

 10. יש לעדכן את מרכז הבקרה (8541* או 050-8676608) בכניסה והיציאה של מטען החורג מתחום רשות התמרור.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לתיבת הדוא"ל: Teum@ayalonhw.co.il