Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

חוק חופש המידע

מידע כללי

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998, נחקק בחודש מאי 1998 ונכנס לתוקפו שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח ותושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות ללא צורך לנמק את הסיבה לבקשת המידע.

בקשה צריכה להיות מוגשת בכתב לממונה על העמדת מידע ברשות הציבורית. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, שמירה על פרטיות, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה תבוצע במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים (הממונה רשאי להאריך ב-30 יום, מעבר לכך נדרש אישורו של ראש הרשות) .

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע.

פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור לבית המשפט על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד לסיום הליך שיפוטי זה.

בכל הנוגע לאגרות, כל פניה תטופל רק לאחר תשלום אגרת הבקשה בסך 20 ש"ח ובכפוף להתחייבות המבקש/ת לשאת בכל תשלום נוסף בכל הקשור לטיפול במידע המבוקש, אלא אם כן קיים פטור מאגרה, על פי התקנות. ראו פירוט מטה. בנוסף, קיימות אגרות נוספות (אגרת טיפול ואגרת הפקה) שגם הן מוטלות בהתאם להוראות החוק והתקנות. 

בנוסף, על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה. 

לקריאת תקנות חוק חופש המידע, לחצו כאן 

פרטים נוספים על אגרות התשלום

כל הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה אותה ניתן לשלם בהעברה בנקאית על פי הפרטים הבאים:

אגרת בקשה

סכום: 20  ש״ח.

דרך ביצוע התשלום: שיק המצורף לטופס הבקשה או בתשלום מזומן.

אגרת טיפול

סכום: 30 ש״ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה החל משעת העבודה הרביעית. 

דרך ביצוע התשלום: שובר תשלום ישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה.

אגרת הפקה

סכום: 0.2 ש״ח לכל עמוד צילום או פלט מדפסת,  2.5 ש"ח עבור דיסק מחשב שנמסר.

המגיש בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש״ח.

הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע במסגרת החוק

איך מגישים בקשה לקבלת מידע?  

למילוי טופס מקוון, לחצו כאן 

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.