Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מטמו"ן (נס"א)

מידע כללי:

אתר ניסוי פעיל אשר מהווה ביום-יום אתר ניסוי צבאי. לאתר כניסה אחת המאפשרת הגעה ברכב, הכניסה למתחם ניתנת לסגירה באמצעות מחסום הממוקם בשטח. באתר עצמו אין שירותים אך ניתן להגיע לשירותים בתיאום אנשי יחידת מטמון. באתר לא קיימת נקודת חשמל (יש גנרטור) או מיזוג, אתר ללא Wi-Fi (נדרש להביא דונגל סוללרי), הקליטה סלולארית לאורך המתחם נמוכה. גובה הקרקע הינו 10 מטר מעל פני הים. האתר פועל עפ"י שעות עבודה של צה"ל ולפיכך היום חסום ללא גמישות בשעות ומצריך אישורי כניסה בתיאום מראש.
img

מצפןדרכי הגעה למתחם:

מכביש 431  ירידה מערבה במחלף עין קורא.
נסיעה מערבה על כביש 4311 ופנייה ימינה בכיכר הסמוכה לגן לאומי "שפך נחל שורק"
שער דרום  מטווח 24 ב- Waze .

מצפן מאפייני האתר:

נ"צ – 31.944296, 34.723908

בעל משטח מעגלי בקוטר של כ-150 מ’, המשמש בעיקר לניסויי יציבות דינאמיים.

כביש דו מסלולי (ללא מעקות בטיחות) באורך של 1 ק"מ

מסלול חצי אלפטי ברדיוס של כ- 100 מ' (ללא מעקות בטיחות). בקטע מסלול זה ניתן לנסוע במהירות של עד 80 קמ"ש.

אורך המסלול כולו הוא כ-1.5 ק"מ.

מהירות מירבית בכל מקטע – בהתאם לבטיחות הניסוי ובאישור יחידת מטמון.

כביש החלקה הכולל יכולת הרטבה (בתמחור נוסף) באורך של כ-200 מ' ורוחב של כ- 15מ'.

מסלול שיפועים קבועים 12 מע' ו/או זוויות נוספות (בתמחור נוסף).

מצפןתיאום ומנהלות:

התרעה נדרשת – שבוע מראש, מכיוון שזהו אתר צבאי הניסוי מחייב תיאום מראש.

על מנת לדאוג לאישורי כניסה מצה"ל לאתר, החברה מחויבת בהגשת רשימת משתתפים לפחות שלושה ימים טרם הפעילות, הכוללת ת.ז. או דרכון.

כל אדם המשתתף בניסוי מטעם הנסיין או הזכיין מחויב בחתימה על מסמך הסרת אחריות מטמון לכל האמצעים בניסוי.

נהיגה עד 60 קמ"ש יינתן לנהגי הנסיין לנהוג ברכביהם, כל עוד אין מגבלה בטיחותית ייחודית לניסוי.

בנהיגה מעל 60 קמ"ש ו/או נסיעה עם מרכיב סיכון כלשהו, האפשרויות הינן:

נהיגה ע"י הנסיין כל עוד עבר הכשרת נהגי ניסוי ויציג מסמכים לכך, יעבור הכשרה מקומית ואישור של יחידת מטמון.
נהיגה ע"י נהגים מקצועיים של הזכיין שאושרו לכך ע"י יחידת מטמון (בתמחור נוסף).
נהגי יחידת מטמון (בתמחור נוסף).

תכנית הניסוי והבטיחות נדרשת להגשה עד שבוע קודם לפעילות ותהווה תוכן מחייב לניסוי. שינויים יתאפשרו בזמן אמת רק בתחום המעטפת הבטיחותית, או באישור ייעודי של יחידת מטמו"ן.

צילום באתר מחייב אישור יחידת מטמו"ן.

ניתן לבצע צילום כל עוד הינו בלתי מסווג ואינו מסגיר יכולות בבסיס, ייתכן והנסיין יידרש להציג צילומיו לגורם ביטחון שדה לאישורים.

צילום אווירי יאושר לביצוע ע"י יחידת מטמו"ן או הזכיין, זאת בתנאי שלא מצולם יתר הבסיס / יכולות מסווגות.

במידה וקיימת סיבה ביטחונית / נסיבות מחוץ לשליטת יחידת מטמון או נתיבי איילון – תדחה הפעילות למועד הראשון
הניתן להשלמה, בתיאום הנסיין וללא עלות נוספת מטעם כלל הגופים.