Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

אצטדיון נתניה

מידע כללי:

האתר הוא חניון איצטדיון הכדורגל של נתניה נ.צ - 34.862255 , 32.293863
img

מצפןדרכי הגעה לאתר:

בווייז: איצטדיון נתניה

מצפןתיאור האתר:

כביש דו מסלולי הכולל חניות בצדדיו, ברוחב כולל של  20 מ'. באורך של 400 מ' הכולל מקטע ישר של כ-250 מ' ולאחריו עקומה לימין.
נקודת התחלה – כיכר הכניסה למתחם – כיכר זו תחסם לאורך הכניסה כולה לאזור. להלן: "תחילת מקטע ניסוי".
נקודת סיום – סוף העקומה לאחר כ 650 מ'. ייחתם במחסום ייעודי , כולל במידת הנדרש סדרן אשר ימנע תנועה פנימה אל מתחם הניסוי הסטרילי. להלן: "סיום קטע ניסוי".
רוחב הכביש – 20 מטר.

מצפןתיאום ומנהלות

התרעה נדרשת – שבוע מראש