Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לשכירת נכס ברח' קהילת ניו יורק 4 ו-6 בתל אביב-יפו

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
28/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת נכס ברח' קהילת ניו יורק 4 ו-6 בתל אביב-יפו, הידוע כחלקים מחלקות 124-126 בגוש 7069, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. הנכס. השכרת הנכס בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס במלואו ובמצבו הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.
3. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) החל מיום 21.11.2016, אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".
5. אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 13.12.2016 עד השעה 12:00.
7. מפגש מציעים. מפגש מציעים יתקיים ביום 29.11.2016 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה בנכס עצמו (רח' קהילת ניו יורק 4 ו-6 בתל אביב-יפו). המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה לצורך הרשמה למפגש, לפחות 48 שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס), וזאת באמצעות דוא"ל: ifata@ayalonhw.co.il או פקס שמספרו 03-6931234.
8. מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).