Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי הטמעה ותפעול של מערכת מידע "מניפה"

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
67-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הטמעה ותפעול של מערכת מידע "מניפה" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת שנה (12 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה נוספת כל אחת.
2. לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 המציע עצמו, או איש המפתח המועסק על ידי המציע (כשכיר או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות), עומדים במצטבר בתנאים המפורטים להלן:
2.2.1 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במהלכן העניק שירותי הטמעה ביחס למערכת המניפה לגופים ציבוריים;
2.2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במהלכן העניק שירותי תפעול ביחס למערכת המניפה לגופים ציבוריים.
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות למזכירת מינהל כספים במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 11.1.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).