Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 51/23 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי אבחון, וגיוס והשמת עובדים לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 26.07.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
20.09.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
מכרז 51/23

מכרז מס' 51/23

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי אבחון, וגיוס והשמת עובדים לחברת נתיבי איילון בע"מ

1.  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי אבחון, וגיוס והשמת עובדים (להלן: "השירותים") והכול כמפורט במסמכי המכרז. 

2.  תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים בכל קטגוריה תהא לתקופה של 24 חודשים מיום תחילת ההתקשרות. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שלוש תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופת ההתקשרות").

3.  את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

4.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 13.09.2023 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

5.  הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 20.09.2023 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

6.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8.  מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.