Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא (ממוכן) לקבלת מידע וביצוע הדגמה בנושא: צביעת נתיבי אופניים בפרויקט אופני דן

תאריך פרסום המכרז 15.03.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
01.04.2020
12:00
סטטוס
סגור
  1. רקע  

1.1 חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.

1.2 החברה מבצעת כיום את פרויקט אופני דן שמטרתו היא הקמת רשת שבילי אופניים המחברת את רשתות שבילי האופניים הפנימיים בערים בגוש דן לרשת שבילי אופניים אזורית  (להלן: "הפרויקט").

1.3 כחלק מהקמת הפרויקט, מתכוונת החברה לבחון חלופות שונות לביצוע הסימונים השונים בשבילי האופניים.

1.4 לאור זאת, החברה פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה בנושא צביעה וסימון של שבילי אופניים כמפורט בפנייה זו (להלן: "הפניה").

1.5 למען הסר ספק, בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הבקשה נועדה לצורך קבלת המידע, ובעקבותיה תשקול החברה ושאר הגורמים המעורבים, את המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והענייניים.

  1. אופן ניהול הפניה:

2.1 שלב א' – מתן המידע – לאחר קבלת המידע בהתאם למפורט בנספח א' ובנספח ב' לפניה זו, ובהתאם לתנאי פניה ממוכנת זו,  תבחן נתיבי איילון באמצעות ועדת ההיגוי את המענה לפניה.

2.2 על המשיב להציג את כלל האישורים הנדרשים על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים בכל הנוגע לשימוש בחומרים המוצעים, המרכיבים או הטכנולוגיה לצורך סימון וצביעת דרך.

2.3 ככל שלמשיב אין את כל האישורים הנדרשים בעת הגשת המענה, על המשיב לציין זאת במסגרת המענה לפניה זו.

2.4 בשלב זה תבחן נתיבי איילון את המענה שהתקבל על ידי המשיבים, ותבחר עד ארבעה משיבים לצורך שלב ההדגמה, בהתאם לשיקול דעתה ואופי הטכנולוגיה שתוצג לועדת ההיגוי במסגרת המענה לפניה.

2.5 ארבעת המשיבים שיבחרו על ידי ועדת ההיגוי יקבלו מסמך הנחיה לביצוע שלב ההדגמה.

2.6 שלב ב' – שלב ההדגמה – בסיוע הדגמה זו החברה תוכל לקבל החלטה על אופן יישום שיטת ההגוונה של נתיבי האופנים בעת ביצוע הפרויקט.

  1. לוחות זמנים

פרסום הפניה 15.3.2020

מועד אחרון לשאלות הבהרה  22.3.2020 בשעה 12:00

מועד אחרון למתן תשובות 26.3.2020

מועד אחרון להגשת מענה לפניה  1.4.2020 בשעה 12:00

בחינת המענה ויצירת קשר עם המשיבים  7.4.2020

ביצוע ההדגמה  22.4.2020

  1. הנחיות כלליות להגשת המענה

4.1 את המענה לפנייה יש להגיש בעברית או באנגלית, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לרבות כל מידע רלוונטי כגון מצגת, סרט, תמונות, מסמכים, ניסויים וכד'.

4.2מכרז ממוכן (מקוון)

4.2.1 פניה זו תתנהל באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"), ולא יתקבלו הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

בכבוד רב,