Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

חברת נתיבי איילון בע"מ קול קורא להתקשרות להצבת מתקנים סלולריים בכביש מס' 20

תאריך פרסום המכרז 08.08.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.11.2019
17:00
סטטוס
סגור

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות להצבת מתקנים (אנטנות) סלולריים ("המתקנים") במוקד/ים אשר יאושרו על ידה לאורך הכביש ("האתר/ים") (להלן: "הפנייה"), כדלקמן:
1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), הינה חברה ממשלתית אשר סללה את כביש נתיבי איילון (דרך מס' 20) ("הכביש"), והנה רשות התמרור המקומית בכביש והאחראית מטעם משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ("משרד התחבורה") לאחזקתו.
2. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציע תהא לתקופה של שנה (12 חודשים) כאשר לנתיבי איילון תהא זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב-5 תקופות נוספות בנות שנה (12 חודשים) כל אחת.
3. התמורה. דמי השימוש החודשיים שישולמו על ידי המציע הזוכה בגין זכות השימוש ביחס למתקן אשר יוצב באתר, כמפורט בהסכם ההתקשרות, יהיו בסכום קבוע של 7,000 ש"ח (לא כולל מע"מ, פיקוח ועלויות נוספות ו/או נלוות) לכל מתקן.
4. הסכם מסגרת. הסכם ההתקשרות שייחתם בין נתיבי איילון למציע הזוכה יהיה הסכם מסגרת אשר נועד להסדיר את התנאים הכלליים אשר יחולו על יחסי הצדדים בקשר עם הצבת המתקנים נשוא ההתקשרות. נוסח הסכם המסגרת שייחתם עם המציע מצורף כנספח ג' לקול קורא. לאחר החתימה על הסכם המסגרת כאמור, יחתמו המציע הזוכה ונתיבי איילון על נספח ביחס לכל אתר ומתקן מסוים בנפרד (בנוסח המצורף כנספח ו' להסכם ההתקשרות), עליו יחולו תנאי הסכם המסגרת במלואם. למען הסר ספק, מובהר כי אין בחתימתו של הסכם ההתקשרות כדי להוות התחייבות של נתיבי איילון להתקשר ו/או לאשר למציע הזוכה להציב מתקן, וכי ההסכם יחייב את הצדדים רק ככל שיבחרו להתקשר ביניהם ביחס לאתר מסוים וייחתם נספח ו' ביחס לאותו אתר כאמור.
5. סיור באתרים. מציע אשר מעוניין לבצע סיור באתרים נשוא ההתקשרות המפורטים לעיל, הנכם מתבקשים לפנות מראש לנציגת החברה, באמצעות הפרטים שלעיל, וזאת עד לא יאוחר מיום 21.8.2019. ככל שיתקבלו פניות עד למועד האמור לעיל, תיקבע נתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מועד מרוכז בו תערוך סיור באתרים האמורים לכלל הגורמים המעוניינים בכך.
6. הגשת ההצעות
6.1. על כל אחד מהמציעים לצרף להצעתו:
(א) פירוט בדבר האתרים בהם ברצונו להציב את המתקן;
(ב) האישורים הנדרשים לצורך הצבת המתקן (למעט היתר בניה ואישורים סטטוטוריים שיתקבלו לאחר חתימת הצדדים על נספח ההתקשרות ביחס לכל מתקן);
(ג) עותק חתום מהסכם ההתקשרות המצורף כנספח לפניה זו;
(ד) פרטים בנוגע לכל מתקן המבוקש כאמור, לרבות משקל, מפרט טכני, תרשים המתקן וכיו"ב;
(ה) כל מסמכי פנייה זו, לרבות הנספחים המצורפים אליה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע;
(ו) פרטים רלוונטיים נוספים, ככל שהמציע מעוניין בכך.
1. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול הקורא ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.
7. מסמכי הקול קורא כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות בקול הקורא וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
8. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: Gala@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
9. יש להגיש את המענה לפנייה, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לנציגת החברה, באמצעות דוא"ל: Gala@ayalonhw.co.il, וזאת עד לא יאוחר מיום 11.9.2019 בשעה 12:00.
10. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, וכי אין בפניית החברה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי החברה. ההתקשרות עם החברה, ככל שתתבצע, תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם התקשרות מחייב על ידי מורשי החתימה של החברה. החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.