Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז למתן שירותי ייעוץ הנדסת תנועה בתחום ניהול ובקרת תנועה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 17.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.03.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
10/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ הנדסת תנועה בתחום ניהול ובקרת תנועה, כדלקמן:

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

1. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
1.1 המציע הינו תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל במועד הגשת ההצעות למכרז.
1.2 המציע מעסיק בעצמו (כשכיר או שותף במציע) מהנדס תנועה העונה לכל הדרישות המפורטות בתנאי הסף שלהלן:
מציע שהנו עוסק מורשה נדרש לענות בעצמו על כל הדרישות המפורטות בתנאי סף זה להלן.
1.2.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בהנדסה עם התמחות בתחבורה/תנועה ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל;
לחלופין, בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בהנדסה ובלבד שמחזיק בתעודת הכרה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה של משרד התחבורה.
1.2.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958;
1.2.3 בעל 10 שנות ניסיון לפחות במצטבר החל מתאריך 01.01.2004 בהנדסת תנועה עבור מערכת לניהול ובקרת תנועה בלפחות 2 מהתחומים הבאים:
1.2.3.1 ניהול ובקרת רמזורים (לפחות 50 צמתים)
1.2.3.2 ניהול ובקרת תנועה בכבישים מהירים הכוללים LCS (לפחות 5 ק"מ)
1.2.3.3 מערכות גילוי לאירועי תנועה בכבישים (VDS)
1.2.3.4 ניהול ובקרת תנועה במנהרות רכב (פריסת אמצעים ע"פ נוהל משרד התחבורה, תכנון תרחישי תנועה ונוהל סגירה מאושר)
1.2.4 בעל ידע וניסיון בכתיבת, הטמעת, יישום וכיו"ב של הנחיות של משרד התחבורה לתכנון מערכות בקרת נתיבים לכבישים מהירים. על המציע להצהיר על כך בנספח 8 להלן.
1.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
1.4 המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

2. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

3. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 17.3.19 עד השעה 12:00 בצהריים.

5.נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).