Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בנתיבי תחבורה ציבורית ובסביבתם

תאריך פרסום המכרז 02.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

1.       כללי

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון") פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע בנושא פתרונות טכנולוגיים ברות הפועלות בתחום טכנולוגיית תחבורה (להלן: "הפניה"):
2.       רקע

נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית, העוסקת על פי החלטות ממשלה ומסמכי היסוד שלה בניהול, תכנון וביצוע פרויקטים תחבורתיים. מאז הקמתה, צברה נתיבי איילון ניסיון הנדסי וניהולי רב בפרויקטים מטרופולינים ועירוניים מורכבים ורחבי היקף, וכיום היא אחת מהחברות המובילות בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה במדינת ישראל.
כחלק מפעילותה, נתיבי איילון מקדמת את התחבורה הציבורית בישראל, תוך מתן דגש על יצירת פתרונות תחבורה בני-קיימא במרחב העירוני והמטרופוליני, מתוך שאיפה להביא לצמצום עומסי התנועה, לשיפור השירות לנוסעים ולשמירה על בטיחות משתמשי הדרך.
על-מנת לקדם את התחבורה הציבורית בישראל, נתיבי איילון, מקדמת, בין היתר, סלילת נתיבי תחבורה ציבורית (להלן: "נת"צים"), הנותנים עדיפות לרכבי תחבורה ציבורית על פני רכבים פרטיים. מחקרים מלמדים כי נת"צים מסייעים לשיפור בטיחות התחבורה הציבורית, יחד עם זאת, כפי שיוסבר להלן, הנתצ"ים מייצרים אתגרים בטיחותיים ודורשים התאמות ייחודיות למשתמשי הדרך בסביבתם.

הנת"צים על סוגיהם השונים (נת"צ ימני, שמאלי, מת"צ מרכזי, נת"צ בשול ועוד) מייצרים אתגרים בטיחותיים ייחודיים ביחס לתשתית הכבישים, הנובעים בעיקר מהפרת הסדרי התנועה על ידי  משתמשי הדרך, לרבות רכבים פרטיים, רוכבי אופניים, הולכי רגל ועוד. נת"צים במרחב העירוני מייצרים אתגרים בטיחותיים מורכבים יותר כתוצאה ממגוון משתמשי הדרך בסביבתם.

3.       פתרונות טכנולוגיים לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בנתיבי תחבורה ציבורית ובסביבתם

לצורך שיפור בטיחות התנועה בנת"צים, נתיבי איילון מעוניינת לבחון מגוון רחב של כלים טכנולוגיים אפשריים, הנמצאים בשלבי פיתוח או יישום, שיסייעו בהגברת הבטיחות בנת"צים ובסביבתם (כגון: מערכות ניטור, כלי אכיפה, אמצעי הפרדה, סימון כבישים וכיו"ב)
בהמשך התהליך, ובהתאם לפוטנציאל הפתרונות הטכנולוגיים שיוגשו, ייבחנו הפתרונות הטכנולוגיים שייבחרו במסגרת תכנית הדגמות (פיילוטים), מתוך מטרה להטמיע פתרונות טכנולוגיים נבחרים בנתיבי התחבורה הציבורית בישראל.

 

4.           ספקים (לדוגמא) אליהם מופנית הפניה לקבלת מידע (RFI זה)

הבקשה לקבלת מידע מופנית לכל ספק שרואה עצמו בעל יכולת לתת מענה ל-RFI זה, כולל הצעת הרעיון, יכולת פוטנציאלית לאספקתו מקצה לקצה, ובכמויות רלוונטיות, הדגמתו במתאר מייצג, הפעלתו בתנאי אמת, פיקוח על הפעלתו, תחזוקת המערכת/רעיון המוצע וכדומה. בכלל זה, מכוון ה-RFI לספקים מהתחומים הבאים:

א.      ציוד ושירותים – תכנון, אספקה, תחזוקה וניהול של ציוד ו/או שירותים מגוונים לרשויות המקומיות ולמשתמשי הדרך, כגון:

I.        שילוט חכם לכבישים ולמשתמשי הדרך.

II.      מערכות לתחבורה הציבורית.

III.    מערכות היקפיות לכלי רכב.

IV.    בקרת רמזורים.

V.      שו"ב לכלי רכב ולתחבורה.

VI.    מצלמות לבקרת תנועה.

VII.  מערכות לחניונים חכמים.

ב.      תשתית – תכנון, הקמה, פריסה, תחזוקה וניהול רשתות נתונים להעברת מידע בזמן אמת למשתמשי הדרך.

 

5.           המענה לפנייה

במסגרת המענה לפנייה, נדרש לספק מידע כדלקמן:

4

5

5.1   פרטים כלליים ועסקיים אודות המשיב: שנות פעילות המשיב, מיקום פעילותו, התמחותו, אנשי המפתח מטעמו (מנכ"ל, סמנכ"לים ואנשי פיתוח), טכנולוגיות עיקריות עליהן מתבססת פעילותו וכיו"ב. יש להשיב במסגרת הטופס המצורף כנספח א' לפנייה.

5.2   ניסיון הפונה בתחום התחבורה: פירוט הפרויקטים, הפיילוטים וכיו"ב שבוצעו על ידי הפונה.

5.3   פירוט ניסיון הרלוונטי בפרויקטים אחרים בהם מימש / הדגים פתרון באופן מלא, כולל תיאור בקווים כללים של אופן היישום, תכנון נדרש, אבני הדרך בהקמה וכו'.

5.4   תיאור האתגר הבטיחותי בנת"צים אותו מציע הפונה לפתור.

5.5   תיאור הטכנולוגיה עליה מבוסס הפתרון הטכנולוגי המוצע

5.5.1          יש לפרט על סוג הפתרון , כולל פירוט האם מדובר בפתרון תשתיתי (פיזי), אפליקטיבי, או אינטגרטיבי.

5.5.2          יש לפרט האם הפתרון משתלב במערכות קיימות (או חדשות), או עומד בפני עצמו. במידה שהפתרון משתלב במערכות קיימות (או חדשות) יש לתאר במידת האפשר את סביבת המערכת המלאה, כולל ממשקים למערכות אחרות.

5.5.3          יש לצרף כל מידע טכני המסביר על המערכת ומתאר את הצעת המציע.

5.5.4          יש להתייחס לפערים רגולטיביים בהקשר התקנת המערכת (ככל שידוע).

 

5.6   תיאור כללי של רמת המוכנות של הכלי הטכנולוגי המוצע ומידת בשלותו ליישום. ככל שהכלי הטכנולוגי אינו ברמת מוכנות של מוצר מוגמר, יש לפרט לגבי תהליך הפיתוח הנדרש, לרבות לוח זמנים חזוי להשלמת הפיתוח. כן יש לציין האם בוצעו הפעלות ניסיון כלשהן (פיילוט) ואילו גורמים מעורבים בתהליך הפיתוח.

5.7    מימוש ואופן הדגמת הפתרון הטכנולוגי המוצע:

5.7.1          תיאור מפורט (תכנית) של אופן ביצוע הפיילוט לפתרון הטכנולוגי המוצע, לרבות ציון התשתיות הנדרשות לשם כך (סביבה תחבורתית חיה ו/או אתר ניסוי) וכן תיאור המדדים לבדיקת הצלחת הפיילוט.

5.7.2          יש להציע גם מודל (לפחות ראשוני) לאופן התחזוקה והשירות של המערכת המוצעת, כולל התייחסות לאופן התפעול, גורם מתחזק, גבולות אחריות של הספק וכו'.

 

5.8   לו"ז  לביצוע פיילוט מרגע ביצוע הזמנה.

5.9   עלויות – מגיש ההצעה מתבקש להציע מודל כלכלי / תמחירי מותאם לפתרון, שירות אותו הוא מציע במסגרת הליך זה, ובכלל זה:

5.9.1          עלויות הקמה

5.9.2          עלויות רכישה

5.9.3          עלויות תחזוקה ושירות

5.9.4          כל עלות נוספת אשר יכולה לנבוע כתוצאה מהשימוש בפתרון/במערכת.

 

על המענה להכיל את הפירוט ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 5.1-5.9 אליהם יש לצרף את הנדרש בנספח א' לפניה.

 

את המענה לפניה יש להגיש בעברית או באנגלית, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לרבות כל מידע רלוונטי כגון מצגת, סרט, תמונות, מסמכים, ניסויים, מחקרים וכד', באמצעות דוא"ל: eyalb@ayalonhw.co.il , וזאת עד לא יאוחר מיום 15.2.2019. המענה לפנייה לא יעלה על 10 עמודים.

 

ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרה בקשר לפניה עד לא יאוחר מיום 4.2.2019, באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל.

 

6.       הנחיות כלליות:

אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי של נתיבי איילון לפרסם מכרז בנושא פנייה זו, ואין בהיענות לה כדי להוות תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיה או להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, ואין בה כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף או בכל תנאי אחר לעניין מכרז כאמור.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו או בהיענות לה כדי להוות שלב התקשרות כלשהו של נתיבי איילון או מי מטעמה עם מי מהמשיבים.
אם תחליט נתיבי איילון לפרסם מכרז כאמור, או להתקשר עם אחד הפונים בכל דרך אחרת בהתאם להוראות כל דין, היא תהיה רשאית לדרוש שירותים שונים מאלה שהוצגו בפניה זו, ותהיה רשאית להציב תנאים נוספים או שונים מאלה שהוצגו בפניה זו, על פי שיקול דעתה המקצועי.
נתיבי איילון תהא רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שנענה לפניה זו או מגופים אחרים, וכן לבקר באתריו ובמקומות בהם הוא עורך את פעילותו, הכל כפי שיראה לנכון.
נתיבי איילון רשאית לזמן מי מהמשיבים לצורך הצגת המענה בפני נציגיה. יובהר כי נתיבי איילון איננה מחויבת לזמן את כל המשיבים, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים.
כל משיב לפניה זו מצהיר כי הוא מסכים שנתיבי איילון תוכל לעשות שימוש במידע שיימסר על ידו, כולו או חלקו, לצרכי הכנת מכרז או לכל צורך אחר שהיא תראה לנכון.
משיב לפניה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני, ו/או תביעה ו/או דרישה מאת נתיבי איילון או מי מטעמה ו/או מאת משרד התחבורה  בגין המידע שנכלל במסגרת תשובתו לפניה זו או במסגרת בקשות ההבהרה בעקבותיה ככל שיהיו.
נתיבי איילון רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.
מובהר כי נתיבי איילון איננה מתחייבת לבחור בטכנולוגיה כלשהי שתוצע במסגרת  פנייה זו, וכי היא רשאית שלא ליישם אף טכנולוגיה שתוצע במסגרת פנייה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.