Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה (RFD) בנושא: "ניידות עירונית בממד האווירי"

תאריך פרסום המכרז 02.02.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
04.02.2020
0:00
סטטוס
סגור

1. כללי:
1.1 חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה או נתיבי איילון") בשיתוף עם משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית ("רת"א"), מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ורשות החדשנות, מבקשת לקבל מידע (RFI) אודות הצורך באסדרה (רגולציה), שימוש וניהול הביקושים הפוטנציאלים בשינוע מטען באמצעות כטב"ם בתווך האווירי הנמוך באזור העירוני המטרופוליני, וביצוע הדגמה (RFD) להוכחת היכולת.

1.2 במסגרת בקשה זו מתבקש מידע וכן הדגמת יכולת והיתכנות, אשר תבוצע בהתאם למפורט להלן, על פי תכנית שתוגדר מראש לצורך בחינת יכולות לביצוע המשימות שיוגדרו ובהתאם לנהלי הפעלת מרכז הניסויים של נתיבי איילון. הפעלת הכטב"ם תבוצע בהתאם לחוק הטיס התשמ"א 2011, תקנותיו והנהלים הנלווים אליהם.

1.3 למען הסר ספק, בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הבקשה נועדה לצורך קבלת המידע, ובעקבותיה תשקול החברה ושאר הגורמים המעורבים, את המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והענייניים.

2. המענה לפניה
2.1 במסגרת המענה – על הספק להגיש את המענה לכל סעיף בנפרד, תוך שמירה על הספרור. המענה לפניה, נדרש לספק מידע כדלקמן:
2.2 נספח א' – מידע כללי על המשיב: יש להשיב במסגרת הטופס המצורף כנספח א' לפנייה.
2.3 נספח ב' – המפרט הטכני של הפתרון המוצע– המפרט יערך בהתאם ובהתייחס לרשימת הנושאים המפורטת בנספח ב'. בנוסף, יש לצרף קטלוגים, קישור לאתרי אינטרנט או כל מקור אחר בו מפורט המידע המבוקש (במידה ויש).

3. לוחות זמנים:
פרסום הפניה : 2.2.2020
מפגש ספקים : 20.2.2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:  27.2.2020
מועד אחרון למתן תשובות:  19.3.2020
כנס בנושא נעמה: 25.3.2020
מועד אחרון להגשת מענה לפניה 2.4.2020 בשעה 15:00
בחינת המענה ויצירת קשר עם המשיבים עד 1.5.2020
ביצוע ההדגמות 1.7.2020

4. הנחיות כלליות:
4.1 פניה זו מתפרסמת גם בשפה האנגלית לצורך מענה גם על ידי משיבים ויצרנים שאינם דוברי השפה העברית. יובהר כי בכל מקרה הגרסה בשפה העברית היא המחייבת את החברה.

4.2 את המענה לפניה יש להגיש בעברית או באנגלית, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לרבות כל מידע רלוונטי כגון מצגת, סרט, תמונות, מסמכים, ניסויים וכד'.

4.3 את המענה יש להגיש באמצעות דוא"ל: reutb@ayalonhw.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום 2.4.2020 בשעה 15:00.

4.4 ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרה בקשר לפניה זו עד לא יאוחר מיום 27.2.2020 באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל.

4.5 פניה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפניה נועדה לקבלת מידע בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע תשקול החברה את המשך פעולותיה בנושא הפניה, אם בכלל.