Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

תאריך פרסום המכרז 26.03.2024
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.05.2024
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
41/24

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון)

למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת גופים להשתתף בהליך מיון מוקדם שהינו שלב ראשון במכרז לבחירת זוכים לפרויקט ביצוע עבודות להוספת נתיבים עבור מערכת תחבורה עתירת נוסעים ("מתע"ן"), והכל כפי שיפורט במסמכי המכרז.

1.  מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2.  תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

3.  לוח זמנים צפוי להליך המכרז ולפרויקט: כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

4.  את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.  שאלות הבהרה: המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4 אפריל 2024 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6.  הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 2 במאי 2024. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

7.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9.  מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.