Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי ניקיון במשרדי חברת נתיבי אילון

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
22/14

חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניקיון במשרדי חברת נתיבי איילון בע"מ.

1. רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
1.1 בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות", בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996;
1.2 בעל ניסיון, משנת 2010 ועד היום, באספקת שירותי ניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים (לרבות: רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים או עירוניים) במשך 24 חודשים רצופים לפחות, כאשר בתקופת 24 החודשים האמורים העניק שירותים למשרד ממשלתי אחד או לגוף ציבורי אחד, במסגרת חוזה התקשרות אחד, במשך 12 חודשים רצופים לפחות;
1.3 בעל מחזור הכנסות ממוצע כתוצאה מביצוע שירותי ניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים בהיקף ממוצע של לפחות 400 אלף ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2011, 2012 ו-2013;
1.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
1.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
1.6 השתתפות במפגש מציעים – חובה.

2. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז, וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.

3. השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו מותנים ברכישת מסמכי המכרז בסך של – 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזרו). ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 15:00 בלבד במשרדי החברה ברח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת סבידור), ת"א ("משרדי החברה").

4. מפגש מציעים יתקיים ביום 6.1.2015 בשעה 12:00 במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה המהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

5. מציעים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליום 12.1.2015 בשעה 15:00. השאלות יישלחו בכתב, באמצעות דוא"ל, לכתובת המצוינת במסמכי המכרז.

6. את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה, במשרדי החברה לפי ההוראות שבמסמכי המכרז, ביום 18.1.2015 עד השעה 12:00 בצהריים בלבד.

7. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים בהתאם להוראות המכרז.

9. התנאים בפרסום זה הם תמציתיים. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים, התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.