Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות עם חברת יפעת-מידע תקשורתי בע"מ כפסק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה") על כוונתה להתקשר עם חברת יפעת – מידע תקשורתי בע"מ ("יפעת מידע תקשורתי"), כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
ההתקשרות המבוקשת עם יפעת מידע תקשורתי, הינה לצורך איסוף מידע מהתקשורת הכתובה ומהתקשורת האלקטרונית, כולל עיתונות יומית, עיתונות מקומית, ירחונים, עיתוני פקס, מגזינים מקצועיים, אתרי חדשות באינטרנט, ערוצי רדיו אזוריים וארציים וערוצי טלוויזיה ארציים ומקומיים (להלן – המידע). החברה תגדיר מעת לעת את התחומים שבהם דרוש איסוף המידע. שפות המידע: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. אולם ייתכן שיידרש איסוף מידע בשפות נוספות. עריכת תמלילים של מידע בעיתונות האלקטרונית ותרגום מידע שהתפרסם בשפה זרה.
חוות הדעת:
לאחר בחינת השוק ובחינת מהות ההתקשרות המבוקשת עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ, לרבות בדיקה מול גופים ממשלתיים נוספים ובהם חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ, משרד מבקר המדינה והמועצה להשכלה גבוהה, עולה כי רק ליפעת מידע תקשורתי זאת, יש את האפשרות לספק את השירותים המפורטים לעיל, ועל כן בכוונת החברה להתקשר עם יפעת מידע תקשורתי כספק יחיד לשם קבלת דיוורי מידע תקשורתי לכל נושאי התחבורה הציבורית, לפרויקט "מהיר לעיר", "נתיבים מהירים", "אופני דן" וכן לנושאים ופרויקטים נוספים שיידרשו על ידי החברה.
היקף ההתקשרות: היקף התקשרות שבכוונת החברה לאשר בשלב זה הנו עד 3 שנים, מהן תקופת התקשרות ראשונה של שנתיים, ואפשרות לתקופת מימוש זכות בחירה נוספת של שנה.
פניות: פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.

בברכה,