Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות לחידוש והרחבת מסוף סבידור בתל אביב-יפו

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
2/15

לביצוע עבודות לחידוש והרחבת מסוף סבידור בתל אביב-יפו

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות לחידוש והרחבת מסוף סבידור בתל אביב-יפו, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 16 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. לתקופה כאמור, יתווסף חודש מרווח (Buffer) אחד ששומר לעצמו המזמין, לשימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי.
2. תנאי סף:
בשל מורכבות הפרויקט, היקפו והקשיים הכרוכים בביצועו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בכל התנאים המפורטים שלהלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 בסיווג 200(ג)5;
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל ניסיון משנת 2011 ועד היום, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בשטח עירוני (רחובות קיימים), אשר כלל ביצוע של עבודות סלילה, תשתיות תת קרקעיות (כגון: מים, ביוב, ניקוז, תאורה וחשמל, תקשורת), עבודות פיתוח (כגון: עבודות ריצוף, גינון והשקיה, ריהוט רחוב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, וזאת כקבלן ראשי, ובהיקף כספי של לפחות 28 מיליון ש"ח (לפני מע"מ);
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 1,400,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.5.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון ש"ח) (כולל מע"מ) בשנים 2012, 2013 ו-2014;
2.5.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 15,000,000 ש"ח (במילים: חמישה עשר מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2014;
2.5.3 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2014;
2.5.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
למען הסר ספק מובהר, כי הסכומים הקבועים בסעיף 2.3 לעיל הינם בערכים נומינאליים, על פי החשבונות שהוגשו על ידי המציע ואושרו לתשלום על ידי מזמין העבודה, ולא ניתן, לצורך עמידה בתנאי הסף האמור, לשערך את סכום החשבונות כאמור ממועד הגשתם/אישורם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום חמישי 6.8.15, תמורת תשלום של 12,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.9.15 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. סיור הקבלנים יתקיים ביום 12.8.15 בשעה 9:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
10. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
12. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.