Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק מחו"ל

תאריך פרסום המכרז 18.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

ועדת המכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת AGD (Product Solutions for Intelligent Traffic Systems ) כספק מחו"ל לעניין אספקת מגוון דגמים של מכ"מים לשימושי תחבורה, ניהול תנועה וניטור משתמשי הדרך בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי עולה כי בהיעדר יצרן מקומי בישראל, בעל מוצרי מדף לשימושים תחבורתיים, הספק הינו גורם חו"ל המסוגל לספק מוצרי מדף מוכחים וקיימים של מערכות המכ"מ הנדרשות על ידי החברה בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה.
מסגרת ההתקשרות הינו כ- 70 אלף ₪ (לפני מיסים), על בסיס Sale or Return (רכישה או החזרה של המוצרים בסיום הבחינה, במידה שהחברה אינה מעוניינת ברכש).

גורם הסבור כי ביכולתו לספק את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל eyalb@ayalonhw.co.il לידי איל ביליה, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.