Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 32/19 לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטים של חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 07.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.05.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
32/19

מכרז מס' 32/19 לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטים של חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטים שונים המבוצעים על ידה בכל אזורי הפעילות של החברה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2.תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:
2.1. עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.3. אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4. בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע עבודות איתור, סימון, חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס (לא כולל גישושים פיזיים) באמצעות ציוד יעודי כמפורט בסעיף 2.5 להלן, עבור גוף תשתיות בישראל (כהגדרתו להלן), בהיקף כספי שנתי של 200,000 ₪ לפחות (ללא מע"מ) בכל אחת מהשנים 2015-2017;
2.5. הנו הבעלים של ציוד אלקטרומגנטי ייעודי לאיתור תשתיות, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.5.1. הציוד כולל משדר ומקלט במכשיר אחד;
2.5.2. מאפשר איתור תשתיות בלפחות 4 תדרים שונים;
2.5.3. בעל עוצמת משדר של W3 לפחות;
2.5.4. מתוצרת חברת SUBSITE או RD או ציוד שווה ערך ואיכות (בעל נתונים טכניים זהים).
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4.מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5 מפגש המציעים יתקיים ביום 17.4.2019 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

6.פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 1.5.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת:shanil@ayalonhw.co.il , תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

7.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 12.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8.ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.