Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה בדבר כוונת חברת נתיביי איילון להתקשר עם ספקים יחידים, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים

תאריך פרסום המכרז 03.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993, חברת נתיבי איילון בע"מ, מבקשת לפרסם את כוונתה להתקשר עם ספקים אשר לדעתה הינם ספקים יחידים, בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים המצורפת לרשימה ולחוות הדעת המצורפות ביחס לכל נושא, כמפורט להלן.

המדובר בהמשך התקשרות לקבלת שירות לתוכנות אשר פותחו על ידי ספקים אלה, הם בעלי זכויות הקניין הרוחני בהן ובמצב הדברים האמור הם היחידים שמסוגלים להעניק המשך שירות בתוכנה שפותחה על ידם ונמצאת בבעלותם.

נושא ההתקשרות החברה ח"פ הערכת שווי ההתקשרות לשנה כולל מע"מ הסבר
מאגר יועצים קומיוניטק סולושנס בע"מ 51469244 30,000 ש"ח מפתח התוכנה, בעל הקניין הרוחני בה, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.
שירות למערכת אקשיין בייס טופסולושינס (מקבוצת רמדור) בע"מ 5138880211 35,000 ש"ח מפתח התוכנה , בעל הקניין הרוחני בה, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.
שירות למערכת בקרת כניסה סינאל מלל פייוויי בע"מ 557525854 9,500 ש"ח מפתח התוכנה והחומרה, בעל הקניין הרוחני בה, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.
שירות לתוכנת נוכחות סינריון מערכות בע"מ 510536352 4,000 ש"ח מפתח התוכנה, בעל הקניין הרוחני בה, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.
שירות למערכת ניהול קריאות שרות קונסיסט מערכות בע"מ 511277261 6,500 ש"ח מפתח התוכנה, בעל הקניין הרוחני בה, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.