Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא (מקוון) להשתתפות בתחרות לשדרוג תחנות אוטובוס קיימות מטעם חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 26.10.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.11.2021
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא (מקוון) להשתתפות בתחרות לשדרוג תחנות אוטובוס קיימות מטעם חברת נתיבי איילון בע"מ

  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") הינה חברה ממשלתית המשמשת כזרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה, והיא עוסקת בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים, לרבות כאלו המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי בכל רחבי הארץ. כמו כן נתיבי איילון מנהלת, יוזמת ומפתחת פרויקטים בעולם החדשנות והטכנולוגיה התחבורתית, והתאמת התשתיות להתפתחויות טכנולוגיות בכלי רכב ובמתקני הדרך.

  1. במסגרת קול קורא זה, נתיבי איילון מבקשת לפתח קונספט חדשני לעיצוב ושדרוג תחנות אוטובוסים קיימות במרחב הציבורי, מתוך הבנה כי בעתיד הנראה לעין התנועה במרחב האורבני והבין עירוני תוטה לכיוון התחבורה הציבורית.
  2. לשם כך, מזמינה נתיבי איילון את כלל הציבור, לרבות חברות, מעצבים, סטודנטים לעיצוב ואנשי אקדמיה, להתמודד עם האתגר התכנוני, עיצובי ואורבני עבור סוגי תחנות התחבורה השונות המתוארים בקול הקורא, ולהשתמש בתשתיות תחנות האוטובוסים הקיימות, המהוות נקודת מפגש בין המשתמש לבין התחבורה הציבורית. הפונים לקול הקורא ידרשו, בין היתר, להתמודד עם האתגרים כדי לשפר את חווית המשתמש בתחבורה הציבורית הן בשלב ההמתנה לאוטובוס והן בשלב העלייה לאוטובוס, כולל בעת המעבר בין קווי האוטובוסים השונים, ואף לנצל את זמן ההמתנה בסביבת התחנות כדי להעניק שירותים נוספים ככל האפשר לנוסעים וליתר תושבי המטרופולין העוברים לידן.
  3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4.11.2021 בשעה 12:00  בצהריים באמצעות כתובת הדוא"ל RFA.innovative.bus.st@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
  4. הגשת מענה לפניהאת הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 18.11.2021 עד השעה 12:00, באמצעות כתובת הדוא"ל RFA.innovative.bus.st@ayalonhw.co.il. פניה שלא תוגש עד המועד דלעיל לא תתקבל.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.