Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הפרדה מפלסית 132 ברמלה

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
4/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות גישור, תשתיות סלילה, פיתוח גינון והשקיה להקמת הפרדה מפלסית מס' 132 ברמלה, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 28 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בעצמו ובשלמות בלפחות אחד מבין התנאים המפורטים בסעיפים 2.1 ו-2.2 להלן, ובנוסף עומד בעצמו ובשלמות בכל יתר התנאים המפורטים בסעיפים 2.3-2.6 להלן:
2.1 קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 200ג' (5), המוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית בסיווג הנ"ל, והעומד בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1.1 ביצע משנת 2011, כקבלן ראשי, פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בהיקף כספי של מעל 70 מיליון ₪, לפני מע"מ, אשר כלל ביצוע של עבודות סלילת כבישים, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
2.1.2 בארבע השנים 2011, 2012, 2013 ו-2014 ביצע עבודות הנדסיות בהיקף ממוצע של 100 מיליון ₪ ומעלה (לא כולל מע"מ) בכל שנה.
2.2 קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 300ג' (5), המוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית בסיווג הנ"ל, והעומד בכל התנאים המפורטים להלן:
2.2.1 ביצע משנת 2011 עבודות גישור בשטח כולל שלא פחת מ-10,000 מ"ר (במצטבר), כאשר מתוך ההיקף האמור ביצע לפחות גשר אחד בשטח שלא פחת מ-3,500 מ"ר;
2.2.2 ביצע משנת 2011 עבודות הנדסיות בהיקף של לפחות 50 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) במצטבר.
2.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 5.5 מיליון ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון ש"ח) (כולל מע"מ) בשנים 2011, 2012 ו-2013;
2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 15,000,000 ש"ח (במילים: חמישה עשר מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2013;
2.4.3 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2013;
2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
2.7 מציע אשר עומד בעצמו רק באחד מהתנאים המפורטים בסעיפים 2.1 ו- 2.2 לעיל, יציג, כתנאי להשתתפותו במכרז, קבלן משנה העומד, בפני בעצמו ובשלמות, בתנאי הסף שבו המציע אינו עומד בעצמו (להלן: "קבלן המשנה").
כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי על המציע לעמוד בעצמו ובשלמות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 2.3-2.6 לעיל, וכי המציע עצמו ישמש כקבלן הראשי, יהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה למילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז וכי הסכם ההתקשרות ייחתם בין החברה לבינו בלבד.
למען הסר ספק, למען הסר ספק מובהר, כי הסכומים הקבועים בסעיפים 2.1.1, 2.1.2 ו-2.2.2 לעיל הינם בערכים נומינאליים, על פי החשבונות שהוגשו על ידי המציע ואושרו לתשלום על ידי מזמין העבודה, ולא ניתן לצורך עמידה בתנאי הסף האמורים לשערך את סכום החשבונות כאמור ממועד הגשתם/אישורם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום רביעי, 15.4.15, תמורת תשלום של 12,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 17.5.15 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. סיור הקבלנים יתקיים ביום 26.4.15 בשעה 10:30 מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
10. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
12. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.