Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנושא התקני בטיחות ייעודיים עבור פרויקט הנתיבים המהירים

תאריך פרסום המכרז 21.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
15.05.2019
0:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
RFI

פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנושא התקני בטיחות ייעודיים עבור פרויקט הנתיבים המהירים

1.חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע בנושא התקני בטיחות ייעודיים עבור פרויקט הנתיבים המהירים

2.מטרת הפרויקט הינה הקמת כ-90 ק"מ של נתיבים מהירים לאורך כביש 20 ולאורך כביש 2, שיכללו מערכות בקרת תנועה ואגרה, מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מ) הכוללים מתקני 'חנה וסע' ומרכזי תחבורה ציבורית בראשון לציון ושפיים, הפעלת מערך שאטלים, מרכזי בקרה ומתקנים נלווים.

3.פירוט ההתקנים הנדרשים:
3.1 עמודון – אמצעי הפרדה גמיש לצורך הפרדה בין הנתיב המהיר (השמאלי ביותר בכל מסלול) לבין יתר הנתיבים הרגילים.
3.2. מחסום מתקפל – אלמנט אשר נועד להזהיר את הנהג ולהרתיע אותו מפני "גלישה" לכוון שער כניסה לנתיבים המהירים, בשעות בהן כיוון התנועה בנתיבים המהירים או הרגילים הפוך לכוון הנסיעה שבו נוסע אותו נהג.
3.3. מעקה בטיחות מתנייע – אלמנט אשר נועד לסגירה הרמטית של הפתחים בין 2 המעקות אשר בשער הכניסה לנתיבים המהירים, באופן שלא יאפשר חדירה של נהגים אל המסלול המיועד לתנועה נגדית.
3.4. ניתוב דינאמי – סמנים פולטי אור דינאמיים, אשר נועדו לאפשר שינוי והתוויה דינאמיים של נתיבי הנסיעה בהתאם לכיווני הנסיעה המותרים לכל אורך שעות היממה.

4.ניתן להוריד את המסמכים המלאים של הפנייה, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.ayalonhw.co.il.

5. ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרה בקשר לפניה עד לא יאוחר מיום 30/04/2019, למר גל מובשוביץ באמצעות כתובת הדוא"ל galm@ayalonhw.co.il. באחריות המגישים לוודא מול נציג החברה כי השאלות או הבקשות להבהרה אכן התקבלו.

6. את המענה לפניה יש עד לא יאוחר מיום 15/05/2019 בהתאם למצוין במסמכי הפנייה המלאים.