Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, סלילה, פיתוח וגינון-כביש 200 (שלב א')

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, סלילה, פיתוח וגינון להקמת כביש 200 (שלב א'), כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 36 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, מתוכם 31 חודשי ביצוע ו- 5 חודשי מרווח (Buffer) ששומרת לעצמה החברה (לשיקול דעתה הבלעדי).
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200ג' (5);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל ניסיון משנת 2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בדרך מהירה או בדרך בינעירונית דו-נתיבית ודו-מסלולית לפחות, אשר כלל עבודות סלילה ובטונים, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי של לפחות 120 מיליון ש"ח (בערכים נומינאליים ולפני מע"מ);
2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 100,000,000 ש"ח (במילים: מאה מיליון ש"ח) (כולל מע"מ) בשנים 2013, 2014 ו-2015;
2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 30,000,000 ש"ח (במילים: שלושים מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;
2.4.3 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;
2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 6,000,000 ש"ח כמפורט בחוברת תנאי המכרז;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
א. "דרך בינעירונית": כמשמעות המונח "דרך שאינה עירונית" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
ב. "דרך מהירה": כמשמעות המונח "דרך מהירה" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים למנגנון פסילת ההצעות הקבוע במסמכי המכרז, לפיו הצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך האומדן שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך האומדן (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), תיפסלנה באופן אוטומטי, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן יהיה ניתן יהיה לרכוש החל מיום 6.2.2017, תמורת תשלום של 15,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 30.3.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור הקבלנים יתקיים ביום 20.2.2017 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.