Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות בחוזה עם חברת אופק צילומי אויר בע"מ (1987)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעים בזאת על התקשרות בחוזה עם חברת אופק צילומי אויר בע"מ (1987) לאספקת מערכת צילומי רחוב גיאוגרפיים ב-360 מעלות, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
חוות דעת:
למיטב ידיעת החברה, אופק צילומי אויר בע"מ (1987) הנו הספק היחיד היכול לספק לחברה את השירותים הנדרשים, וזאת לאור העובדה כי לספק ניסיון בתחום צילומי רחוב גיאוגרפיים ב-360 מעלות. החברה מחזיקה בבעלותה בישראל את מערכת ה-STREET VISION – מערכת מיפוי 3D (תלת מימד) קרקעית לאיסוף נתונים באמצעות קרני לייזר ומצלמות המסונכרנים ביניהם תוך כדי נסיעה וכוללת חיישן IMU העומד בדיוקים של 1°/h . מערכת זו מאפשרת אבחנה מדויקת ב- 3D של אלמנטים מרחביים על גבי התמונות באופן ישיר, איסוף ויצוא המידע לקובץ בפורמט גיאוגרפי ותכנוני, הצגת שכבות רגילות ותלת ממדיות על גבי הפנוראמות בצורה מיושרת ומדויקת על בסיס ממשק אינטרנטי, הצגת היסטוריית צילומים פאנורמיים של אזורי עניין אשר צולמו באותה טכנולוגיה, יכולת הקמת סרבר/שרת מסוג orbit GT MM EOS Server אצל החברה, המספק סביבה אינטרנטית המאפשרת יצוא מידע מהמערכת והתמששקות לתוכנות התכנון הנפוצות בשוק.
היקף ההתקשרות: הסכם מסגרת לאספקת העבודות עד 3,000,000 ₪ כולל מע"מ לשלוש שנים.
פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.