Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר הפיילוט

תאריך פרסום המכרז 07.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.02.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
3-19

לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר הפיילוט

תאריך אחרון להגשת מועמדות

28.02.2019שעה 12:00מספר מכרז 3-19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לניהול, פיקוח וטיוב סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר הפיילוט, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 9 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עמו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת שנה..
 2. תנאי סף:  רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
  2.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
  2.2  המציע עומד במצטבר בשני התנאים שלהלן:
  2.2.1  החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהל או ביצע לפחות 5 סקרי נוסעים בתחום התחבורה הציבורית בהיקף של 150 נסיעות מדגם לפחות, אשר כל אחד מהסקרים כלל 1000 שאלונים לפחות, וכל שאלון כלל 10 שאלות לפחות.
  2.2.2  החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע פיקוח, בקרה, טיוב נתונים ופיתוח מערכת לניהול הסקר על סקר נוסעים אחד לפחות בתחום התחבורה הציבורית, בהיקף של לפחות 200 נסיעות מדגם ולפחות 2000 שאלונים, כאשר כל שאלון כלל לפחות 10 שאלות ואיסוף המידע בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות.
  2.3  מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם ארבעה אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן:
  2.3.1  ראש צוות העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
  2.3.1.1  בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל.
  2.3.1.2  בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לחוברת תנאי המכרז במלואם.
  2.3.2  מנהל בקרת שטח וסוקרים העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
  2.3.2.1  בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיקוח ובקרה על לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לחוברת תנאי המכרז במלואם, כאשר כל סקר בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות;
  2.3.2.2  בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול של צוותי סוקרים;
  2.3.2.3  בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת צוותי סוקרים.
  2.3.3  מנהל טיוב נתונים ובקרה לוגית העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
  2.3.3.1  בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל או בוגר לפחות קורס מקצועי אחד בפיתוח מערכות מידע ו/או בתכנות בהיקף של מעל 200 שעות;
  2.3.3.2  בעל ניסיון של שנתיים לפחות בקליטה, טיוב נתונים ויישום מערך בדיקות לוגיות על נתונים של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 במלואם לעיל במלואם.
  2.3.4 מתכנת מערכות – על מתכנת המערכות לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
  2.3.4.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל או בוגר לפחות קורס מקצועי אחד בפיתוח מערכות מידע ו/או בתכנות בהיקף של מעל 200 שעות;
  2.3.4.2  בעל ניסיון מוכח בהקמה ותחזוקת בסיסי נתונים בשילוב מערכות מידע גיאוגרפיות ובפיתוח יישומים בטלפונים חכמים, מחשבי לוח או מסופונים בלפחות 2 פרויקטים.
  1.4  בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות לשנה (כולל מע"מ), בשלוש השנים האחרונות;
  1.5  בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 28.2.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).