Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי העתקות אור, צילום מסמכים, הדפסות ושליחויות

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
32-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי העתקות אור, צילום מסמכים, הדפסות ושליחויות, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון של לפחות 24 חודשים (במצטבר, אולם לא פחות מ-12 חודשים ברציפות עבור כל מזמין עבודה) במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי העתקות עבור מזמיני עבודה שהינם גופים ציבוריים;
2.3 בשלוש השנים 2014, 2015 ו- 2016 העניק שירותי העתקות בהיקף שנתי ממוצע של 3 מיליון ש"ח ומעלה לשנה;
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
2.6 השתתפות חובה במפגש המציעים.
הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
א. "גופים ציבוריים": רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, לרבות זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה ציבורית;
ב. "שירותי העתקות": שירותי העתקות אור, צילום מסמכים, הדפסות ושליחויות.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז, מחירון השירותים וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 14.9.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 3.9.2017 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לנתיבי איילון לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).