Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה בדבר קביעת קיום מפגש מציעים נוסף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז למתן שירותי תחזוקת רשתות ממוחשבות

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/16

חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה"), מתכבדת לפרט להלן תיקון למודעת המכרז שבנדון ("המכרז") אשר פורסמה ביום 25.02.2016 ("המודעה המקורית"), כדלקמן:

1. קיום מפגש מציעים נוסף – בכוונת החברה לקיים מפגש מציעים נוסף ביום 27.03.2016 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מיילrutia@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931238 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה. השתתפות במפגש המציעים הנה חובה. משתתפים אשר נכחו במפגש המציעים הראשון אותו קיימה החברה ביום 03.03.2016 אינם נדרשים להשתתף במפגש המציעים הנוסף הקבוע לעיל.
2. דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז – החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. בהתאם לאמור, את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מתאריך 05.04.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
3. דחיית המועד האחרון לשאלות הבהרה – נוכח דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז וקיומו של מפגש מציעים נוסף, החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ליום 29.03.2016. את שאלות ההבהרה יש להגיש בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז.
4. תוקף ערבות ההצעה – החברה מודיעה כי חרף השינוי במועדים כאמור לעיל, לא יחול שינוי במועד ערבות ההצעה הקבועה במסמכי המכרז.
5. יתר תנאי המודעה המקורית נותרו ללא שינוי.