Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי 91/19 לביצוע עבודות אחזקת מתקני חשמל ותאורה ותקשורת וביצוע עבודות חשמל יזומות בכביש מס' 20(דרך נתיבי איילון)עבורחברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 02.12.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.01.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
91/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקת מתקני חשמל ותאורה ותקשורת וביצוע עבודות חשמל יזומות בכביש מס' 20 (דרך נתיבי איילון), כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של העבודות, הקשיים הכרוכים בביצוען, היקפן וחשיבותן, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט- 1969 בסיווג 270 א3 וכן בסיווג 160 א(3) וכן בסיווג הנחת קווי תקשורת 240 א(1);
2.2 החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 31.12.2019, ביצע המציע עבודות אחזקה שוטפת (של תאורת כבישים ורחובות, בהיקף של 25,000 פנסים לפחות במצטבר במהלך התקופה, ובהיקף של לפחות 100 עמודי HM עם כתר נע ובגובה של 30-45 מטר, במצטבר במהלך התקופה.
2.3 החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע המציע עבודות הקמה ו/או אחזקה של מתקני תאורה בכבישים (עירוניים או בינעירוניים) בהיקף כספי של לפחות 25 מיליון שקל במצטבר.
לצורך תנאי סף זה, היקף כספי יוגדר במונחים קבלניים לביצוע, בערכים נומינאליים ולפני מע"מ. למען הסר ספק מובהר כי המציע אינו רשאי לכלול בהיקפים המוצגים עלויות עקיפות נוספות (כגון: מדידות, בדיקות, ניהול וכיו"ב).
2.4 המציע מעסיק בעצמו או קשור בהסכם התקשרות (העומד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות) עם הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, בעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות בתוקף.
2.5 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 75,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. סיור קבלנים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 16.12.2019 בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.
6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 19.12.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 5.1.2020 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).